ACCOUNT

Remboursement de la psychothérapie – Nofro

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Sozialversécherung weiderzeleeden. A menger Fro vum 29ten November (n°3065) hat den Här Minister mir Folgendes geäntwert: Esoubal dëse Reglement publizéiert ass, kënnen erëm Verhandlunge gefouert ginn tëschent der Gesondheetskeess an der Fapsylux, fir… Continue reading Remboursement de la psychothérapie – Nofro