ACCOUNT

Mangelnde Dateschutz bei Kanner

data security concept: computer, tablet, phone with combination lock on wooden table

De 27ten November huet de Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ee Rapport verëffentlecht, deen d’Auswierkunge vum europäesche Dateschutzreglement (GDPR) op d’Verbraucher ënnert d’Lup hëllt. An deem Rapport monéiert d’Verbraucherzentrale ënnert aanerem den Dateschutz vu Mannerjäregen. Notamment bemängelt de Rapport Es muss grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass Kinder selbst in die Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten einwilligen können… Continue reading Mangelnde Dateschutz bei Kanner