ACCOUNT

Ried iwwer d’Erhéijung vum Mindestloun

Close-up stacks of 2 Euros Coins in front of white background

Ried zum Gesetzesprojet 7381 & 7391 iwwert d’Erhéijung vum Mindestlouhn souwéi dem REVISVott Piraten : dofir M. Marc Goergen (Piraten).- Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, léif Matbierger, fir d’Éischt emol e Merci un de Rapporteur Georges Engel fir dee Bericht, deen en esou schéi gemaach huet. Wa mer vum Mindestloun schwätzen, da schwätze… Continue reading Ried iwwer d’Erhéijung vum Mindestloun