ACCOUNT

Handwierker mat Meeschterprüfung an der Fonction publique – Nofro

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Ëffentlechen Déngscht & Mëttelstand weiderzeleeden. De 17ten Januar 2019 hunn ech an der Question parlementaire n°214 nogefrot, wéi et mat der Unerkennung vun der Meeschterprüfung an der Fonction publique ausgesäit.Am Gesetz vum 28.10.2016 ass… Continue reading Handwierker mat Meeschterprüfung an der Fonction publique – Nofro

Eng parlamentaresch Fro iwwert d’Handwierker mat Meeschterprüfung an der Fonction publique

D’Piraten hunn dem Minister fir Ëffentlechen Déngscht, eng parlamentaresch Fro iwwert d’Handwierker aus der Karriär D1 gestallt. Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro: Am Kader vum lëtzebuergesche Qualifikatiounsrahme gouf festgehalen, dass de Meeschterbréif enger Qualifikatioun vum Niveau 5 entsprécht an esou iwwert dem Diplôme de technicien an och iwwert enger 1ere oder enger 13eme vun Niveau… Continue reading Eng parlamentaresch Fro iwwert d’Handwierker mat Meeschterprüfung an der Fonction publique