ACCOUNT

Réaffectation des agences de la BCEE

An der Äntwert op d‘Question parlementaire n° 1966 vum Här Finanzminister heescht et betreffend der Reaffektatioun vun den Spuerkeessagencen: “Dass d’Spuerkeess zesumme mat de Gemengen no Léisunge sicht, fir déi zukünfteg eidel Agencë méiglechst sënnvoll ze notzen, zum Beispill fir soziale Logement oder fir nei Geschäfter. Och aner Iddien, déi den honorabelen Deputéierten nennt, sinn… Continue reading Réaffectation des agences de la BCEE