Réaffectation des agences de la BCEE

An der Äntwert op d‘Question parlementaire n° 1966 vum Här Finanzminister heescht et betreffend der Reaffektatioun vun den Spuerkeessagencen: “Dass d’Spuerkeess zesumme mat de Gemengen no Léisunge sicht, fir déi… Continue reading Réaffectation des agences de la BCEE