Juegdsyndikater – Eng Nofro

A menger parlamentarescher Fro n°2703 hat ech mech iwwert d’Juegdsyndikater informéiert. Op Basis vun der Äntwert vun der Ministesch hu mir der Regierung weider Froen zu dësem Thema gestallt: Op… Continue reading Juegdsyndikater – Eng Nofro

Juegdsyndikater

Slovenian landscape at sunset with observation hide tower for hunting

D’Juegdgesetz reegelt de Fonctionnement vun de Juegdsyndikater an d’Andeelung vum lëtzebuergeschen Territoire a Juegdlouser. Dës insgesamt 621 Juegdlouser gi vun de jeeweilege Juegdsyndikater, an deenen d’Terrainsbesëtzer vum Juegdlous matstëmmen, a… Continue reading Juegdsyndikater