ACCOUNT

Juegdsyndikater – Eng Nofro

A menger parlamentarescher Fro n°2703 hat ech mech iwwert d’Juegdsyndikater informéiert. Op Basis vun der Äntwert vun der Ministesch hu mir der Regierung weider Froen zu dësem Thema gestallt: Op d’Fro 1.7 iwwert d’Remuneratioun vum Secrétaire-Trésorier zitéiert d’Ministesch den Artikel 28 Alinea 2 vum Juegdgesetz, dat beseet, dass d’Remuneratioun vum Deel « droit spécial »… Continue reading Juegdsyndikater – Eng Nofro

Juegdsyndikater

Slovenian landscape at sunset with observation hide tower for hunting

D’Juegdgesetz reegelt de Fonctionnement vun de Juegdsyndikater an d’Andeelung vum lëtzebuergeschen Territoire a Juegdlouser. Dës insgesamt 621 Juegdlouser gi vun de jeeweilege Juegdsyndikater, an deenen d’Terrainsbesëtzer vum Juegdlous matstëmmen, a Pachtverträg u Locataire verlount, déi dann op dësem Lous joen däerfen. All Juegdsyndikat huet an deem Abléck verschidde Fliichten, déi ze erfëlle sinn. Dozou gehéiert… Continue reading Juegdsyndikater