Dierwiechter – ëffentlech Blousstelle vu Persounen

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministesch fir Justiz weiderzeleeden. Mir gouf zougedroen, datt verschidden Dierwiechter (Huissiers… Continue reading Dierwiechter – ëffentlech Blousstelle vu Persounen