ACCOUNT

D’Rescht, d’Material fir den Télétravail och ouni feste Büro vun de Stéieren ofzesëtzen

Context:Débat Budget 2021 Projet de loi 7666 D’Deputéiertechamber stellt fest: dass am Circulaire LIR 105/2 vum 16.03.1998 festgehalen ass, dass d’Frais d’obtention och “dépenses relatives à l’entretien d’un cabinet de travail à domicile” abegräifen; dass am Arrêt vum Tribunal administratif 25655 Folgendes festgehalen ass: “l’utilisation du cabinet de travail déclaré par le demandeur serve exclusivement ou de… Continue reading D’Rescht, d’Material fir den Télétravail och ouni feste Büro vun de Stéieren ofzesëtzen

Dateschutz am Kader vu Videokonferenzen op der Aarbecht

Back view of business woman talking to her colleagues about business plan in video conference. Multiethnic business team using laptop for a online meeting in video call. Group of buinessmen and businesswomen smart working from home.

Säit dem Ufank vun der Covid-19 Pandemie hunn eng Rëtsch Betriber an Employéeën hier Gewunnechte missten änneren. Den Télétravail ass eng Norm ginn. Konsequenterweis ginn doduerch méi Reuniounen a Konferenzen iwwer Video gehalen. An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt: Brauch een en Accord fir Auszich (Biller, Téin, Ausschnëtter, …) kennen ze… Continue reading Dateschutz am Kader vu Videokonferenzen op der Aarbecht

Piraten fuerderen ELO d’Fërderung vum Télétravail

Home Office concept. Top View of Workspace with a computer and office supplies. Flat lay office desk. Copy space

D’Deputéiertechamber stellt fest: De STATEC huet a sengem Pressecommuniqué n°15 vum 19te Mee 2020 d’Resultater vun enger Etüde iwwert den Télétravail matgedeelt; Aus der Etüde geet eraus, dass den Télétravail sech am Vergläich zu 2019 verdräifacht huet; Gläichzäiteg consideréiere 55% vun de befrotene Persounen den Télétravail als eng positiv Erfarung, 15% jugéieren als eng negativ Erfarung; Allerdéngs affirméieren… Continue reading Piraten fuerderen ELO d’Fërderung vum Télétravail