Gesetzesprojet 7402 iwwert Shareholder Rights Directive II

Closeup of a stock market broker working with graphs on digital tablet at office. Rear view of stock agent reading bad report and graph. Back view of multiethnic businessman analyzing fall sales.

Vott Piraten: dofir M. Marc Goergen(Piraten).-Merci, Här President. Merci dem Rapporteur. D‘Direktiv ass fir eis Piraten definitiv de richtege Wee. D‘Direktiv ass gedeeft an Transparenz, well mir hei effektiv d‘Mängel… Continue reading Gesetzesprojet 7402 iwwert Shareholder Rights Directive II