ACCOUNT

D’Flying Spaghetti Monster an dat neit Covid Gesetz

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Cultes weiderzeleeden. Säit 2005 gëtt et zu Lëtzebuerg d’Glawensgemeinschaft vum Flying Spaghetti Monster (FSM). Hier Nuddelsmass féieren déi Gleeweg an engem Restaurant. Den HORECA-Secteur muss, bedéngt duerch dat neit Covid-Gesetz, seng Dieren awer… Continue reading D’Flying Spaghetti Monster an dat neit Covid Gesetz