ACCOUNT

FRO.LU: Covid-Tester fir vulnerabel Persounen

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministesch fir Gesondheet weiderzeleeden. Leit mat schwéiere Krankheeten, déi reegelméisseg an d’Klinik mussen, fir Radio- oder Chemotherapie, si gebieden, sech virdrun testen ze loossen.Déi Tester ginn am Prinzip och doheem ugebueren, et schéngt awer, wéi wann… Continue reading FRO.LU: Covid-Tester fir vulnerabel Persounen