ACCOUNT

CNPD: Verstouss géint de Schutz vu persounebezunnen Daten

computer network server room 3d render representing internet and hosting company and data center concept

D’CNPD, d’Commission nationale pour la protection des données, huet ënnert anerem d’Aufgab ze kontrolléieren, dass déi national an europäesch Dateschutzgesetzer zu Lëtzebuerg konform applizéiert ginn. Gläichzäiteg ass d’CNPD och responsabel fir Reklamatiounen ze traitéieren, wa Persounen, Organisatiounen, Organismen oder Associatioune mellen, dass géint hier Rechter am Beräich vum Dateschutz verstouss gouf. Elo soll et am… Continue reading CNPD: Verstouss géint de Schutz vu persounebezunnen Daten

Dateschutz bei Stroummoossapparater

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Kommunikatioun & Medien & Energie weiderzeleeden. Op Basis vum ofgeännerte Gesetz vum 19te Juni 2015 iwwert d’Organisatioun vum Stroummarché ginn zur Zäit iwwerall am Leit déi nei intelligent Stroummoossapparater  “Smarty” installéiert. Dës Generatioun vu… Continue reading Dateschutz bei Stroummoossapparater

FRO.LU: Prozeduren bei der CNPD

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Mam Gesetz vum 1ten August 2018 gouf d’CNPD an d’Liewe geruff, déi am Kader vum EU-Dateschutzreglement (GDPR) dofir zoustänneg ass, dass d’Dateschutzgesetz zu Lëtzebuerg agehale gëtt. D’CNPD deemno als d’Police vum Dateschutz ze begräifen an huet dofir och laut Gesetz déi néideg Kompetenzen, fir kënnen z’enquêtéieren, Decisiounen ze huelen… Continue reading FRO.LU: Prozeduren bei der CNPD

Reklamatioun vis-à-vis de neie Parkaueren #Dateschutz

An enger parlamentarescher Fro vum Dezember hate mir eis iwwert een neien Typ Parkaueren informéiert, déi eiser Meenung net konform mam Dateschutz sinn.  D’Äntwert vum Minister war, dass CNPD dofir responsabel ass an eng Reklamatioun bei hinnen agoe muss. Genee dëst hu mir gemaach an eng Reklamatioun bei der CNPD ageluecht fir ze préiwen ob d’Parkaueren am Raum Péiteng… Continue reading Reklamatioun vis-à-vis de neie Parkaueren #Dateschutz