Evaluatioun an de Kontroll vum Gesondheetszoustand vun den Assuréë – Nofro

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Sozialversécherung weiderzeleeden. An menger Fro vum 26.10.2020 (n°3043)… Continue reading Evaluatioun an de Kontroll vum Gesondheetszoustand vun den Assuréë – Nofro

Transmissioun vun Diagnose bei der CMSS

Wann Persounen, déi bei der CNS assuréiert sinn, eng länger Zäit krank sinn, da ginn se an de Contrôle médical geschéckt, fir sécher ze stellen, datt d’Krankheetsbild existéiert an datt… Continue reading Transmissioun vun Diagnose bei der CMSS