ACCOUNT

Wou bleiwen d’Remboursementer vun der CMFEP?

Stack of documents on the desk and male employee working on background

Mir haate schonns am Juni d’Fro gestallt, firwat d’Remboursementer vun der CMFEP esou laang op sech waarde loossen. Demols haat de Minister geäntwert, dass d’Delaien am Schnëtt ronn 5 Woche bedroen a sech an Zukunft verkierze wäerten. Mir hu nach eng Kéier nogefrot. Eisen Informatiounen no kënnt et aktuell bei der « Caisse de Maladie… Continue reading Wou bleiwen d’Remboursementer vun der CMFEP?

Wou bleiwen d’Remboursementer vun der CMFEP?

Line Queue Row Waiting Standing Crowded Group

Bei der Krankekeess vun de Fonctionnairen a Staatsbeamten (CMFEP) daueren d’Remboursementer aktuell ëm déi 6 Wochen. Mir hu bei deenen zoustännege Ministere nogefrot, wou et hänkt: Hei ass eis Fro: Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Sozialversécherung & Ëffentlechen Déngscht weiderzeleeden.… Continue reading Wou bleiwen d’Remboursementer vun der CMFEP?