Mein Kierper, mein Choix ? Eng parlamentaresch Fro iwwer Sterilisatioun

D’Piraten hunn dem Minister fir Gesondheet eng parlamentaresch Fro iwwert d’Sterilisatioun gestalt. Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro: Wéi d’Press rapportéiert an eng Rei Fraen op de… Continue reading Mein Kierper, mein Choix ? Eng parlamentaresch Fro iwwer Sterilisatioun