ACCOUNT

Carte de séjour fir Familiememberen

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Immigratioun an Asyl weiderzeleeden. Familljemembere vun engem Lëtzebuerger Resident aus engem EU Memberstaat dierfen hei am Land liewen. Si kënnen eng Carte de séjour ufroen an, wann si méi wéi 5 Joer onënnerbrach… Continue reading Carte de séjour fir Familiememberen