Bug Bounties

Side view portrait of contemporary Middle-Eastern man working late at night using computer in dark office

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Digitalisatioun & Verdeedegung weiderzeleeden. Sougenannten « Bug Bounties »… Continue reading Bug Bounties