ACCOUNT

Publication des avis des organes consultatifs

Contexte: Budget du projet 7666 La Chambre des Députés déclare: que le gouvernement a déclaré dans son accord de coalition que: «De plus, le contenu des sites officiels des administrations publiques sera rendu accessible à tous les citoyens, en le présentant notamment en plusieurs langues, ainsi qu’en langage facile. Les services en ligne des différentes… Continue reading Publication des avis des organes consultatifs

Publikatioun vun den Avise vun den Organes consultatifs

Context:Projet 7666 Budget D’Deputéiertechamber stellt fest: dass d’Regierung an hirem Koalitiounsaccord festgehalen huet, dass: “De plus, le contenu des sites officiels des administrations publiques sera rendu accessible à tous les citoyens, en le présentant notamment en plusieurs langues, ainsi qu’en langage facile. Les services en ligne des différentes administrations seront conçus de manière à être compréhensibles… Continue reading Publikatioun vun den Avise vun den Organes consultatifs

FRO.LU: Rapport d’acitivité vum Sportsministère

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. An de Rapports d’activité vun de Ministèrë kann een noliesen, wat d’Haaptaktivitéiten an de jeeweilege Ressorte waren a wei verschidde Gelder benotzt goufen.  An de Rapports d’activité vum Sportministère gouf bis 2017 ëmmer ënnert dem Punkt „Tableau concernant les fonds budgétaires directement versés aux fédérations et au C.O.S.L.” matgedeelt,… Continue reading FRO.LU: Rapport d’acitivité vum Sportsministère

Ried zum Budget 2020 Gemengerot Péiteng

Plans of building. Architectural project background. Floor plan designed building on drawing, copy space

Dir Damen, dir Hären, Dëst Joer goufe mir als Gemeng Péiteng souwéi och eis Noperen aus der Gemeng Käerjeng onerwaart vum Tornado getraff, zesummen, mat vill Solidaritéit hunn all eis Awunner zesummen des Erausfuerderung ugepaakt, vill gehollef, kee Stoe gelooss, dofir ee grousse Merci fir des exemplaresch Solidaritéit un all eis Bierger.

Pirate proposéieren d’ Budgetsdebatt méi verständlech ze gestalten

D’Piraten hunn am Kader vum Vott vum Staatsbudget eng Motioun deposéiert, fir méi Transparenz am Kader vum “Programme National de Réforme (PNR)” an dem “Programme de Stabilité et de Convergence (PSC)”. Konkret wollte mir, dass déi zwee Dossieren eenzel debitéiert sollte ginn a net am Kader vum Budget. Dës Motioun gouf vun der Regierungsparteien ofgeleent.

Pour un budget plus facile à compendre

Dans le cadre du vote sur le budget de l’Etat, les Pirates ont déposé une motion pour plus de transparence dans le cadre du “Programme National de Réforme (PNR)” et du “Programme de Stabilité et de Convergence (PSC)”. Plus précisément, nous voulions que les deux dossiers soient débités séparément et non dans le budget. Cette… Continue reading Pour un budget plus facile à compendre