Bottom-up quand on veut, Top-down quand on peut – Le Gouvernement se positionne

*Gastartikel vun de Piraten am Land (August 2020) En date du 6 août 2020, le Gouvernement vient d‘aviser notre proposition de loi prévoyant l‘institution d‘un dialogue citoyen permanent au Grand-Duché, déposée à… Continue reading Bottom-up quand on veut, Top-down quand on peut – Le Gouvernement se positionne

Méi direkt Demokratie woen – E Biergerrot fir Lëtzebuerg mat Leit wéi s Du an Ech

D‘Politik méi no un d Biergerinnen a Bierger bréngen an d’Leit endlech an der Politik matdiskutéieren loossen. Dat ass d’Zil vum Biergerrot. Per Lous ginn Leit aus der Bevëlkerung gezunn,… Continue reading Méi direkt Demokratie woen – E Biergerrot fir Lëtzebuerg mat Leit wéi s Du an Ech

Gesetzesvirschlag zu engem Biergerrot

Group of architects and business people working together and brainstorming

D’Piraten hunn an der Chamber ee Gesetzesvirschlag (Proposition de Loi) agereecht fir eng e Biergerrot zu Lëtzebuerg anzeféieren. 1) EXPOSE DES MOTIFS En 2019, nous fêtons les 100 ans du… Continue reading Gesetzesvirschlag zu engem Biergerrot

D’Pirate wëllen ee Biergerrot nom belsche Modell

D’Pirate setzen sech dofir an, dass DENG Stëmm zielt. D’Ostbelge weist wéi et geet: ee Biergerrot gëtt agefouert, d’representativ Demokratie gëtt moderniséiert. Dat ass Matbestëmmung am 21ten Joerhonnert! Mir si… Continue reading D’Pirate wëllen ee Biergerrot nom belsche Modell