ACCOUNT

Wei vill Bauland ass an der Hand vum Staat?

De Rapport iwwert d’réserve foncière vum LISER huet Diskussiounen doriwwer opkommen gelooss, wéi vill Bauland an a staatlechen Hänn ass. Mir hunn d’Regierung an enger parlamentarescher Fro em konkret Zuelen gefrot. No der Presentatioun vun der Etüd vum USER zur sougenannter réserve foncière huet de Maître Georges Krieger op RTL behaapt, datt e Gros vun… Continue reading Wei vill Bauland ass an der Hand vum Staat?