ACCOUNT

Handwierker mat Meeschterprüfung an der Fonction publique – Nofro

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Ëffentlechen Déngscht & Mëttelstand weiderzeleeden. De 17ten Januar 2019 hunn ech an der Question parlementaire n°214 nogefrot, wéi et mat der Unerkennung vun der Meeschterprüfung an der Fonction publique ausgesäit.Am Gesetz vum 28.10.2016 ass… Continue reading Handwierker mat Meeschterprüfung an der Fonction publique – Nofro