Rodange: Parkplatzmangel wéinst dem Schantjen an der Rue Charlotte

Published by Christian Welter on

D’Awunner an der Rue Charlotte sinn aktuell mat engem Schantje konfrontéiert a kënnen a fannen aus deem Grond keng Parkplazen an hirem noer Ëmgéigend a riskéiere soumadder duerch d’Baustell Protokoller fir Falschparken ze kréien. Wärend den Aarbechten an der Rue Marie-Adélaïde zu engem anere Moment kruten d’Awunner d’Méiglechkeet hiren Auto am Parking Blobierg ofzestellen.

Esou wéi den Artikel 25 vum Gemengegesetz et virgesäit, hu mir dem Schäfferot an deem Zesummenhang folgend Froe gestallt:

1. Zënter wéini hunn de Schäfferot a Buergermeeschter Kenntnis vun dësem Problem?

2. Wéi vill Awunner hunn sech insgesamt bei der Gemeng iwwert d’Situatioun beschwéiert?

3. Kënnen de Schäfferot a Buergermeeschter bestätegen, dass eng schrëftlech Petitioun iwwert d’Situatioun bei der Gemeng agereecht ginn ass?

4. Gouf de Parkproblem beim Ausstelle vun der Baugeneemegung berécksiichtegt?

5. Firwat gouf net vun Ufank un eng Léisung fir déi betraffen Awunner ausgeschafft?

6. Wéi vill Protokoller wéinst Falschparke goufe säit Ufank vum Schantjen ausgestallt?

7. Wäerten de Schäfferot a Buergermeeschter intervenéieren, dass d’Päscherte méi kulant mat der Situatioun an der Strooss ëmginn?

8. Wäerten de Schäfferot a Buergermeeschter den Awunner an der Strooss eng Léisung, fir hier Situatioun kënnen ubidden? Falls jo, wat wäert Dir ënnerhuelen?


2 Comments

DOS SANTOS BRITO · 12/06/2020 at 10:18

Gudde Moien,
Ech sinn och en Bewunner vun der Strooss Rue Charlotte a sinn 100% mat der Meenung dat héi gewessen Ännerungen mussen agefouert ginn.

1) Mir bezuelen eng Vignette, déi en och gutt am Auto gesait a mir kreien trotzdem en PV well mir äis dann falsch parken mussen well aner Léit aus aner Stroossen héi parken inclus Léit déi Moies fréi schaffen ginn an reicht owes den Auto forthuelen. (inclus ganz vill FR)
2) Ech sinn der Meenung et soll just eng Résidenciel Strooss gin wou soss kee parken soll ausser Bewunner ODER weinstens kee PV solle kreien wann Strooss voller Autoe steet! En plus, well en Vignette jo gesait.
3) All Haus huet ongefeiert 2-3 Autoe a dat hellt och ganz vill Plaatz. Wär et net meiglech Parkplaatzen beizemaan?
4) Emmer bei der Fenster musse zestoen fir zekucken ob spontan eng Parkplaatz frei geet an der Strooss a en den Auto wait sichen goe muss well en no der Aabecht keng Platz huet a wann en zereck kennt awer iergendeen Auto do steet den net héi hi geheiert.

Et musse definitif Ännerungen agefouert ginn well et lues a lues ufänkt lästeg a déier zeginn a dat schon säit laangem.

Merci fir äert Versteesdemech.

    Gilles Mertz · 15/06/2020 at 09:58

    Moien,

    merci fir de Feedback. Mir gesinn dat och esou wéi dir an dofir hu mer déi Froen mol gestallt, fir ze wëssen wat de Schäfferot dann do elo ënnerhuele wäert. D’Parkplaatzsituatioun zu Rodange ass mat de ville Schantjeen aktuell net gudd. Mir géifen et gudd fannen, wann déi nei gebaute Parkingen (zB Blobierg) och den Awunner géifen zegutt kommen.

    MBG

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.