Rieden

Hei fannt dir all eis Rieden, déi mir an der Chamber gehalen hunn.

M. Sven Clement (Piraten) | Jo, Här President, mercifir d’Wuert. Ech muss soen, ech sinn driwwer informéiert ginn, wat d’Beweeggrënn dohannert sinn: Et gi70