Rieden

Hei fannt dir all eis Rieden, déi mir an der Chamber gehalen hunn.

Marc Goergen: Här President, bei den Aktioune géint de Klimawandel ass jidderee gefrot fir matzemaachen. Mir Piraten erkenne kloer dës Klimakris un. De Bierger
Sven Clement: Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, och vu mir ee grousse Merci un d’LSAP an un d’Madamm Closener, fir dëse wichtege
Marc Goergen: Merci, Här President. Merci och der honorabeler Cécile Hemmen fir d’Ufro vun dem wichtegen Theema, wéi ee méi Sécherheet op der Strooss