Remboursement de la psychothérapie – Nofro

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Sozialversécherung weiderzeleeden.

A menger Fro vum 29ten November (n°3065) hat den Här Minister mir Folgendes geäntwert:

Esoubal dëse Reglement publizéiert ass, kënnen erëm Verhandlunge gefouert ginn tëschent der Gesondheetskeess an der Fapsylux, fir déi Punkten ze definéieren, déi net ënnert déi obligatoreschen Dispositioune falen.

De Staatsrot huet dëse Reglement awer elo fir verfassungswiddreg erkläert.
  1. Wat sinn dem Minister seng nächst Schrëtt an dësem Dossier?
  2. Wäert de Minister sech elo erëm mat de Representante vun der Fapsylux zesumme sëtzen?
    Wann jo, fir wéini sinn eicht Gespréicher geplangt?

Fro n°3266

Verlaaf an der Chamber

Zesummenhang posts

Deutsche Versioun weiter unten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit mat Iddie fir nei Gesetzer.
Deutsche Version weiter unten. De Walprogramm vun de Piraten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit
De Piratendeputéierten Marc Goergen an de Südkandidat Yann Retter hunn haut d’Vertrieder vun der FGFC (Fédération Générale de la Fonction Communale) gesi fir mat