Remboursement de la psychothérapie – Nofro

Published by Sven Clement on

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Sozialversécherung weiderzeleeden.

A menger Fro vum 29ten November (n°3065) hat den Här Minister mir Folgendes geäntwert:

Esoubal dëse Reglement publizéiert ass, kënnen erëm Verhandlunge gefouert ginn tëschent der Gesondheetskeess an der Fapsylux, fir déi Punkten ze definéieren, déi net ënnert déi obligatoreschen Dispositioune falen.

De Staatsrot huet dëse Reglement awer elo fir verfassungswiddreg erkläert.
  1. Wat sinn dem Minister seng nächst Schrëtt an dësem Dossier?
  2. Wäert de Minister sech elo erëm mat de Representante vun der Fapsylux zesumme sëtzen?
    Wann jo, fir wéini sinn eicht Gespréicher geplangt?

Fro n°3266

Verlaaf an der Chamber


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.