Remboursement de la psychothérapie – Nofro

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Sozialversécherung weiderzeleeden.

A menger Fro vum 29ten November (n°3065) hat den Här Minister mir Folgendes geäntwert:

Esoubal dëse Reglement publizéiert ass, kënnen erëm Verhandlunge gefouert ginn tëschent der Gesondheetskeess an der Fapsylux, fir déi Punkten ze definéieren, déi net ënnert déi obligatoreschen Dispositioune falen.

De Staatsrot huet dëse Reglement awer elo fir verfassungswiddreg erkläert.
  1. Wat sinn dem Minister seng nächst Schrëtt an dësem Dossier?
  2. Wäert de Minister sech elo erëm mat de Representante vun der Fapsylux zesumme sëtzen?
    Wann jo, fir wéini sinn eicht Gespréicher geplangt?

Fro n°3266

Verlaaf an der Chamber

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aktuell lafen d’Aarbechten un engem nationalen Inventaire vum Patrimoine. Well dëse Projet nach net ofgeschloss ass, si vill
D’Piraten hunn den 29te Mäerz eng vun den éischte Kandidatelëschten ofginn, dat an der Gemeng Péiteng. Den Marc Goergen, als amtéierenden Deputéierten a Gemengeconseiller,