ACCOUNT

Rekrutement fir d’Impfzentren

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministesch fir Gesondheet weiderzeleeden.

Säit enger Woch kennen déi éischt Leit sech zu Lëtzebuerg géint de Covid-19 impfe loossen. D’Impfstategie gesäit vir, dass an enger éischter Phas d’Personal aus dem Beräich vun der Santé an de Soinen geimpft soll ginn an duerno schrëttweis déi ganz Populatioun Zougrëff op eng Impfung kritt. Fir méiglechst vill Persounen an engem méiglechst sécheren a kontrolléierten Ëmfeld impfen ze kennen, ginn Impfzentren opgemaach.

An deem Zesummenhang wéilt ech der Madamm Ministesch dës Fro stellen:

  1. Wéi vill Persoune konnte bis ewell rekrutéiert ginn, fir Impfunge géint de Covid-19 duerchzeféieren?
    Aus wéi enge Beruffer bzw. aus wéi enge Schoulen/Universitéite kommen dës Leit?
  2. Wéi vill Persoune sollen an de kommende Wochen a Méint nach rekrutéiert ginn, fir Impfunge géint de Covid-19 duerchzeféieren?

Fro n°3374

Verlaaf an der Chamber

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Am Aktivitéitsrapport vum Sportsministère vun 2021 ass ze liesen, a wéi engem Montant de Staat déi verschidde Sportorganisatiounen
De Rapport vum Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher wéisst kloer ob, dass et a Punkto Ënnerbréngung vu Geflüchteten nach ganz vill Baustelle ginn. Eng