Registre spécial fir Jugendlecher?

Published by Sven Clement on

D’Gesetz vum 10. August 1992 zum Jugendschutz huet am Artikel 15 en “registre spécial” geschaaft, dee vum Preposé vum Casier ze féieren ass. An dësem Register fannen sech all d’Decisioune vum Jugendriichter a vum Jugendtribunal, mee och all Condamnatioune vun engem Mineur.

Am Artikel 15 heescht et weider: 

Ces décisions et condamnations peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives dans les cas où ces renseignements sont indispensables pour l’application d’une disposition légale ou réglementaire, ainsi que des tiers lésés, s’ils le demandent.

An deem Zesummenhang hu mir der Justizministesch dës Froe gestallt:

 1. Ginn nach weider Informatiounen, wéi déi am Exposé genannten Decisiounen an Kondamnatiounen, an dësem “registre spécial” gespäichert?
  • Wa jo, wéi eng?
 2. Wéi laang ginn d’Daten an dësem Register gespäichert?
 3. Wéi vill Leit hunn Accès zu dësen Informatiounen? Wat sinn d’Zougangsviraussetzungen?
 4. A wéi ville Fäll, opgeschlësselt no Joer an Destinataire, koum et an deene leschten 10 Joer zu Kommunikatioun vun dësen Daten nom Artikel 15 un:
  • Justizautoritéiten?
  • Verwaltungsautoritéiten?
  • Drëtter?
 5. Ass d’Madamm Ministesch der Meenung, datt d’Dispositioun fir Daten aus dësem Casier vu Mineuren un “tiers lésés” ze kommunizéieren en vue vun der Evolutioun vum legislative Kader a vun der Dateschutzpraxis nach zäitgeméiss ass?
 6. Wéi vill Datesätz ëmfaasst dëse Register? 
 7. Opgeschlësselt no Joer an Typ vu Consultatioun fir déi läscht 10 Joer, wéi vill Ecrituren (Ajouten a Modifikatiounen) a wéi vill Lecturë goufen op dësem Register duerchgefouert?
 8. Gëtt et eng Journalisatioun vun den Accèsen an de Modifikatioune fir dëse Register?
 9. Wéi eng Méiglechkeeten hu Persoune fir ze wëssen ob an dësem Register eppes iwwert si gespäichert ass a wien dës Date consultéiert huet?

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.