ACCOUNT

Rapporte vum IWF

An engem Artikel vum 100,7 “Logement: IWF mécht Lëtzebuerg konkret Proposen” vum 12. Juni 2022 gi verschidde Mesuren thematiséiert, déi den Internationale Wärungsfong Lëtzebuerg virschléit. Niewent luewende Wierder mëscht den Country Report No. 22/152 och op verschidden Ëmstänn opmierksam, déi en als déficitaire ugesäit. Nohuelbedarf géing et a Saache Logement, am ëffentlechen Déngscht ewéi och un der Steierreform vun 2017 ginn. 

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Wéi eng staatlech Stellen – Ministèren, Verwaltungen, Fuerschungszentren, asw. – gi consultéiert fir esou Rapporten vun internationalen Institutiounen (IWF, OECD, etc.) auszeschaffen?

  2. Wat geschitt an der Reegel mat dëse Rapporten? Gi se am Regierungsrot diskutéiert? Ginn d’Recommandatiounen un déi jeeweileg Secteuren weidergeleet? Gëtt hei fir e gewësse Suivi gesuergt?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 6359

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aarbechtssichender, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn, an déi de Statut vun engem Travailleur handicapé hunn, kënnen an
D’Gesetz vum 14te Juli 2015 reglementéiert den Accès zum Beruff vum Psychotherapeut. Et kann een ee Master an der klinescher Psychologie hunn, aner Diplomer
An hirer Äntwert op meng Question parlementaire n°7357 huet d’Ministesch geschriwwen, dass zum deemolegen Zäitpunkt insgesamt 388 Kanner a Jugendlecher duerch d’Geriichtsuerteeler vun deenen