Réckwéih

Published by Sven Clement on

An der Äntwert op d’Fro n°6037 hunn d’Ministere geschriwwen, dass Récken-Problemer zu den heefegste Beruffskrankheete gehéieren. D’Ministeren ergänzen dozou “Wat d’Réckeproblematik ubelaangt, finanzéiert de Gesondheetsministère déi national Récke Schoul (Prévendos) déi duerch déi vum Service de santé au travail multisectoriel (STM) bedriwwe gëtt.” Et existéieren nach weider Moossnamen, déi vum Staat oder der Krankekeess finanzéiert ginn. Esou zum Beispill den David Health-Programm zu Munneref (fréier DBC genannt) oder d’Seancë mat Kinésitherapien. Des Moossname gi mat enger Ordonnance vum Dokter vun der Krankekeess rembourséiert.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Wéi vill Patienten hunn an de vergaangenen 10 Joer (opgeschlësselt pro Joer) Servicer vun engem Kinésithérapeut fir Récken- a Nuque-Problemer an Usproch geholl?  Wéi vill Euro huet d’Krankekeess all Joers heifir ausginn?

  2. Wéi vill Patienten hunn an de vergaangenen 10 Joer (opgeschlësselt pro Joer) vum David Health-Programm (fréier DBC) fir Récken- an Nuquen-Problemer an Usproch geholl?  Wéi vill Euro huet d’Krankekeess all Joers heifir ausginn?

  3. Existéieren nach aner Ulafstellen hei am Land, fir de Programm vun David Health kënnen an Usproch ze huelen ausser deem vu Munneref?

  4. Wéi vill Patienten hunn zënter 2013 (opgeschlësselt pro Joer) d’Offer vun der nationaler Réckeschoul an Usproch geholl? Wéi vill Euro huet de Gesondheetsministère heiranner investéiert?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 6236


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.