Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19

M. Sven Clement (Piraten) | Merci, Här President.
Léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir sinn am Moment
an enger ganz schwiereger Situatioun. Et ass nach
ëmmer net kloer, wou Omikron eis wäert hileeden.
Eppes wësse mer awer haut schonn: Den Omikron ass
keng Well, op där ee surfe kann, mee et ass eng
Mauer. Eng Mauer, déi sech virun eis opbaut wéi en
Tsunami an déi ganz schwéier ze iwwerwanne wäert
sinn.
Une voix | Voilà!
M. Sven Clement (Piraten) | Beim leschte Vott vum
Covidgesetz hate mir Piraten eis enthalen. Mir konnten net derfir stëmmen, well den 3G op der Aarbechtsplaz de facto eng Impfflicht fir Leit mat méi
klenge Revenuen duerstellt, eng Impfflicht, aus där
sech Verschiddener kënne mat Schnelltester erauskafen an anerer net. Gerechtegkeet gesäit anescht
aus. Ech wäert och herno nach eng Kéier kuerz op déi
Calcullen zréckkommen.
Mir wollten awer och net géint dee Projet stëmmen,
well d’Regierung am leschten Text ëmmerhin erëm,
an eisen Aen zumindest, de richtege Wee vu méi
Tester gaangen ass, op de Wee vum 2G+. Mee mat
dësem Gesetz bleift elo wuel just nach en „2G+chen“
iwwreg. Mir Piraten hätten eis ganz kloer gewënscht,
datt d’Testen erëm eng essenziell Roll an eiser Covidpolitik géif spillen. Mir hu gefuerdert a fuerderen
ëmmer nach, datt jidderee sech soll testen, egal ob
geimpft, net geimpft oder geboostert! Mir fuerderen,
datt d’Patrone finanziell ënnerstëtzt ginn, wat de Kaf
vu Schnelltester fir Employéen ugeet, a mir fuerderen, datt de Large-Scale-Testing erëm opgemaach
gëtt, bis d’Situatioun sech erëm berouegt.
All dat geschitt mat dësem Text awer net. Mir gi mat
dësem Gesetz kee Schrëtt no vir, wat d’Testen ugeet,
mee een no hannen. Hei stëmmt de Staatsrot eis och
kloer zou, well och dee versteet net, firwat mer virun
den aktuellen Zuelen d’Reegele méi labber maachen.
An et passt jo och net bei den Exposé des motifs vum
virleiende Gesetz, wou d’Regierung selwer dovu
schwätzt, wéi schwiereg déi aktuell Situatioun wéinst
der Omikron-Variant ass!
An Zäite vum Large-Scale-Testing hu mer zwëschent
60.000 an 80.000 Tester d’Woch gemaach. Dëser
Deeg packe mer der just nach 20.000 bis 30.000 pro
Woch. A souguer um Héichpunkt vun den Impfungen
am Summer d’lescht Joer ware mer nach ëmmer bei
40.000, also nach ëmmer zwëschent 50 % an 100 %
méi wéi aktuell. Et däerf also keng Excuse sinn!
An och d’Laboen hu rezent an der Press gesot, datt se
ouni Problem genuch Material zumindest hätten, fir
7.000 Tester den Dag ze maachen. Wann een dat da
mol 7 multiplizéiert, da kënnt ee ganz séier op méi
wéi 20.000 Tester. Do muss ee kee Mathematiker derfir sinn.
Déi aktuell Testcapacitéite kommen un hir Grenzen,
well d’Leit mussen deeglaang op e Rendez-vous
waarden an/oder stonnelaang an enger Schlaang
stoen, fir sech ze testen. Ob Stonnelaang-an-engerSchlaang-Stoe wärend enger globaler Pandemie elo
wierklech sanitär déi richteg Approche ass, woen ech
emol ze bezweifelen! Well wie virdrun nach net krank
war, dee geet sécherlech krank heem, wann en an
der Keelt zwou oder dräi Stonne gewaart huet, fir en
Test ze maachen. Dat ass also wärend de Wanterméint bei enger Virusvariant, déi méi ustiechend ass
wéi alles, wat mer bis elo kannt hunn, méi wéi suboptimal.
Här President, wa mer dës Variant wëllen an de Grëff
kréien, musse mer all d’Mëttele mobiliséieren, déi mer
hunn. Keng vun de Mesuren, fir de Virus anzedämmen, ass perfekt. An duerfir musse mer vill verschidde
Mesuren, vill verschidden onperfekt Mesuren iwwereneeleeën, fir esou perfekt wéi méiglech ze ginn.
De sougenannte Kéisscheiwemodell, deen ech scho
beim leschten Text erwäänt hunn, weist kloer, datt
Testen, Masken, Impfen, Distanz, Lëften, Hygiènesreegele wichteg Facteure sinn, fir d’Infektiounsgeschehen anzedämmen. Duerfir musse mer kucken,
datt jiddereen, dee sech wëllt teste loossen, dat och
den Dag selwer, spéitstens den Dag duerno ka maachen, ouni véier Stonnen am Reen ze stoen.
A gläichzäiteg musse mer och kucken, datt kee fënnef
Stonnen an enger Schlaang muss stoen, fir eng
Impfung ze kréien. Well och hei verléiere mer Leit! Et
ass gewosst, datt déi, déi sech elo fir d’éischte Kéier
impfe loossen, dat net grad maachen, well se vu
Freed an d’Luucht sprangen, fir de Vaccin ze kréien,
soss wiere se wuel éischter gaangen.
Et geet also drëms, dëse Leit esou einfach a bequeem
wéi méiglech eng Impfung ze offréieren. Et muss

ganz einfach sinn, e Rendez-vous ze kréien, an et
muss een een no bei sech doheem kënne kréien. Dat
ass grad am Norden och mat de Pop-uppen net onbedéngt gi gewiescht, wann ee sech eng Kéier d’Lëscht
vun de rezente Pop-up-Impfzentren ukuckt.
(M. Fernand Etgen reprend la présidence.)
A wa mer bei de Pop-up-Impfzentre sinn, da gëtt et
Geschichte vun ënner anerem engem de leschte
Weekend, wou et dann esou war, datt dee Moment,
wou en opgaangen ass, scho keng Rendez-vouse méi
do waren, d’Tickete ware schonn all fort, an dee
Leschten ass, mengen ech, fënnef Stonnen no der
Ouverture da geimpft ginn, huet awer misse fënnef
Stonnen do an der Schlaang stoen.
Mir riskéieren an esou Situatiounen, datt d’Leit eis
nach am leschte Moment ofsprangen an ouni eng
Impfung heemginn. An dat gëllt et awer, mat alle
Mëttelen ze verhënneren.
Här President, mat den neie Reegele gëtt den 2G+-
Modell esou komplizéiert, datt een ouni adaptéiert
CovidCheck-App emol als Éischt muss de Kalenner an
de Gesetzestext eraushuele fir ze kucken, wéi laang
dann elo déi lescht Impfung vun der Persoun virun
engem schonn hier ass, an dobäi net nëmmen a
Méint, mee direkt an Deeg rechnen, wat dat dann elo
bedeit.
Duerfir ass et wichteg, an ech si frou, datt de Minister
mer dat virdrun nach konnt confirméieren, datt den
Owend ëm Mëtternuecht och déi nei CovidCheck-App
disponibel ass, déi deen neien 2G+ ofbilde ka mat
deenen 180 Deeg. Mir hunn et d’leschte Kéier kritiséiert, wéi et véier Deeg gedauert huet, nodeem mer
e Gesetz gestëmmt haten, fir eng nei App ze lancéieren. Do muss ee sech heiansdo d’Fro stellen, ob een
net och muss d’Outilen direkt zur Verfügung stellen.
Dës Kéier ass et esou wäit. Duerfir soen ech Merci.
Ech felicitéieren där Ekipp, déi derhannertstécht. Dat
ass net ëmmer einfach an dat muss een dann och
kënne soen, wann eppes gutt gemaach ass.
Mam neie Gesetz soll dann och nach d’Quarantänzäit,
d’Isolatiounszäit fir geimpfte Persoune vun zéng op
sechs Deeg erofgeschrauft ginn. Leider konnt den
Direkter vun der Santé eis hei keng wëssenschaftlech
Erkenntnisser virleeën, déi dëse Schrëtt géifen ënnerstëtzen, et gouf scho gesot vun de Kolleeginnen a
Kolleegen. An am Contraire, an dat huet mech awer e
bëssen erschreckt, am Contraire, en huet vun interne
geheimen Dokumenter vum ECDC geschwat, déi en
den Deputéierten net kéint weisen.
Une voix | Dat kann dach net sinn!
M. Marc Goergen (Piraten) | Dat däerf dach net
sinn!
M. Sven Clement (Piraten) | Ma esou baut ee kee
Vertrauen op an déi Mesuren!
(Interruptions)
Mir stëmmen hei e Gesetz op Basis vum Héieresoe
vum Direkter vun der Santé! Ech gleewen dem Dokter
Schmit, datt en dat esou vum ECDC gesot kritt. Mee
ech géif awer ganz gäre kënne kucken: Wat sinn
d’Sourcen? Ech géif gären déi jeeweileg Mediekritik
selwer kënne maachen, wëssen: Wou kënnt et hier?
Wéi eng Papere sinn et? Mee anscheinend sinn et
keng publizéiert Dokumenter, et sinn am Moment
intern Aarbechtsdokumenter vum ECDC, op déi mir
eis hei baséieren, ouni datt dës Chamber déi Dokumenter viru sech huet.
Dat fannen ech perséinlech net seriö, e Gesetz ze
stëmmen op Basis vun Dokumenter, déi mer selwer
net kënne consultéieren. Herno ass et nach ëmmer
eng Fro, ob dann all Eenzelne se géif consultéieren,
mee zumindest d’Méiglechkeet misste mer awer
hunn, wa mer qualitativ héichwäerteg Gesetzer hei
wëlle stëmmen.
Mir Piraten verstinn awer och, datt et wéinst den héijen Infektiounszuelen op eemol ganz séier ka goen a
mer ouni genuch Dokteren, Fleegepersonal, Pompjeeën, Polizisten oder Educateure kéinten dostoen.
Mir hätten eis awer gewënscht, datt déi zwee
Schnelltester, déi um fënnefte respektiv um sechsten
Dag vun der Isolatioun solle gemaach ginn, keng
Autotester gewiescht wieren, dëst well et bei den
Autotester ëmmer méi falsch Resultater gëtt, wéi
wann e Professionelle se mécht, awer och well d’Salariéë sech esou kënnen ënner Drock gesat fillen, fir
séier erëm schaffen ze goen an duerfir den Test
vläicht net esou genau maachen, well se den Drock
vun hirem Patron spieren.
Hei wier et an eisen Ae besser gewiescht, et hätt een
de Leit zwee personaliséiert Codë geschéckt, mat
deene si dann hätten e Rendez-vous kënnen ausmaachen, fir e professionellen Test doheem ze kréien,
doheem, well e Covidpositive soll sech net an eng
Schlaang stelle goen, fir do dann eventuell nach anerer
unzestiechen, wann en net schonn nees negativ wier.
Mir hunn de System jo och schonn um Lafen, fir déi
Coden ze generéieren an auszedeele fir déi Leit, déi
am Moment op hir zweet Impfung waarden. De Site
op MyGuichet wär also quasi prett gewiescht, technesch hätt dat kee Problem gemaach. Finanziell hätt
et sécherlech eppes kascht. Mir hätte warscheinlech
Leit misse rekrutéieren. Mir hätte warscheinlech
misse Gefierer zur Verfügung stellen. Bref, dat sinn
zousätzlech Käschten. Mee ech mengen, déi wären an
der Sécherheet vun de Leit gutt investéiert gewiescht.
Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, et ass
net d’Zäit, fir d’Covidmesuren ze labberen. Et ass
d’Zäit, fir alles géint dëse Virus ze mobiliséieren, wat
mer och nëmme kënne mobiliséieren! Mir Piraten sti
fir méi Tester, komplett onofhängeg vum Impfstatus,
an net fir manner. Den ECDC seet, datt een, wann ee
méi wéi 5 % positiv Tester huet, d’Kontroll verluer
hätt iwwert d’Situatioun, datt een eeben net méi all
Infektioun géif fannen, datt de Contacttracing net
méi ka fonctionéieren, well ee ganz einfach net méi
all Infektioun detektéiert.
Domadder kënnt dann nach derbäi, datt elo am
Enseignement nëmmen nach deelweis fakultativ PCRTester agefouert ginn, wat an eisen Aen dozou féiert,
datt eis Inzidenzzuelen nach méi verfälscht ginn a
sech d’Regierung u sech hei kënschtlech niddreg Inzidenzzuele wëllt erkafen um Réck vun der Gesondheet
vun de Kanner a Jugendlechen, déi do betraff sinn.
An da kënnt awer nach ee Kritikpunkt, an dee wëll
ech och nach lassginn, wat d’Käschte vun de Schnelltester elo fir op d’Aarbecht ugeet. Déi triede jo elo
gläich a Kraaft. An do ass mer eppes opgefall, wat ech
d’lescht Kéier leider nach net soe konnt, an dat sinn u
sech d’Frais-d’obtentionen op der Steiererklärung,
well et si Käschten, déi, fir op d’Aarbecht ze goen,
onabdéngbar sinn. Dat heescht, éischtens ass et emol
fir een, dee gutt verdéngt, vill méi einfach, fir sech déi
Suen ze leeschten, wéi fir een, deen nëmmen de Mindestloun verdéngt. Mee nom steierleche Virdeel,
deen duerch d’Frais d’obtention kann entstoen,
kascht bei engem, deen um Seuil, deen um maximale
Steiersaz ass, de Schnelltest just nach 11,60 Euro a fir
deen, deen de Mindestloun verdéngt, kascht en 18,60
Euro. Dat heescht, net nëmmen ass et e méi groussen
Deel vum Salaire fir déi Äermsten, mee den Test
kascht effektiv herno méi.
Ech fannen, datt dat eng wierklech antisozial Mesure
ass, déi u sech just den Impfdrock bei deenen

Äermste verstäerkt, wärend déi Räichste sech hei fräikafe kënnen. An esou eppes kënne mir net matdroen.
A wann dat heiten alles ass, wat mer géint den Endgéigner Omikron kënnen opfueren, da geet et net
duer an da gesinn ech schwaarz. An duerfir stëmme
mir dëst Gesetz net mat.
Ech soen Iech Merci.

Zesummenhang posts

Fir eng rezent Etude vum European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) goufen Ofwaasseranalysen a Stied a ganz Europa an och ausserhalb
An der Äntwert op meng Fro n°387 huet d’Mobilitéitsministesch informéiert, dass d’CFL am Joer 2035 misste ronn 40% méi Leit astellen, fir d’Ziler vum
Bei engem Nato-Treffen den 3ten Abrëll gouf iwwert d’Schafung vun engem Fong fir d’Ukrain diskutéiert. An dësem Fong sollen 100 Milliarden iwwert déi nächst