Projet de loi Nummer 7930 iwwert d’Aféiere vun engem Hëllefsprogramm

M. Sven Clement (Piraten) | Merci, Här President. Merci och un d’Rapportrice fir de wierklech gudde mëndlechen a schrëftleche Rapport. Mat deem heite Gesetz setze mer jo dann e Mechanismus ëm, deen u sech Europa eis erméiglecht. An ech mengen, wann een eng Méiglechkeet kritt, fir Betriber a verschiddene Sec- teuren, déi besonnesch innovativ sinn, zousätzlech ze fërderen, ma da wäre mer u sech – op gutt Lëtzebuer- gesch gesot – domm, wa mer et net géife maachen. An deementspriechend ass dat heiten dann och e wichtege Gesetzesprojet, datt mer eeben déi Fërderung benot-

zen, fir lëtzebuergesche Firmen eng Zousazchance ze ginn, en zousätzleche wierklechen Ureiz ze ginn, hei zu Lëtzebuerg och nach eng Kéier ze innovéieren an ze in- vestéieren. Well dat ass, mengen ech, d’Zil derhannert, datt aus deenen Investitiounen natierlech nei Aarbechts- plazen an och nei innovativ Produiten entstinn.

Datt dat natierlech elo d’Digitalisatioun, den Trans- port, d’Santé an d’Energie viséiert, ass eppes, wat, mengen ech, och mam Zäitgeescht anhiergeet, an dat ass, wou mer am meeschten innovativ Betriber brau- chen.

Fir eis Piraten ass et ganz kloer: Wa mer innovativ Betriber kënnen ënnerstëtzen, da solle mer et maa- chen, an dofir fënnt dëse Projet natierlech och eisen Accord. Ech soen Iech Merci.

Zesummenhang posts

Context: Etat de la nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Datt eng Réi Mesuren nom Logementsdësch der Chamber proposéiert gi sinn. Dës
Context: Etat de la Nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi viregt Regierung sech d’Zil gesat hat, datt bis 2030 solle 50
De Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes LGBTIQ vun 2018 hält fest, dass eng reegelméisseg Evaluatioun vun der Ëmsetzung vum