Projet de loi Nummer 7930 iwwert d’Aféiere vun engem Hëllefsprogramm

M. Sven Clement (Piraten) | Merci, Här President. Merci och un d’Rapportrice fir de wierklech gudde mëndlechen a schrëftleche Rapport. Mat deem heite Gesetz setze mer jo dann e Mechanismus ëm, deen u sech Europa eis erméiglecht. An ech mengen, wann een eng Méiglechkeet kritt, fir Betriber a verschiddene Sec- teuren, déi besonnesch innovativ sinn, zousätzlech ze fërderen, ma da wäre mer u sech – op gutt Lëtzebuer- gesch gesot – domm, wa mer et net géife maachen. An deementspriechend ass dat heiten dann och e wichtege Gesetzesprojet, datt mer eeben déi Fërderung benot-

zen, fir lëtzebuergesche Firmen eng Zousazchance ze ginn, en zousätzleche wierklechen Ureiz ze ginn, hei zu Lëtzebuerg och nach eng Kéier ze innovéieren an ze in- vestéieren. Well dat ass, mengen ech, d’Zil derhannert, datt aus deenen Investitiounen natierlech nei Aarbechts- plazen an och nei innovativ Produiten entstinn.

Datt dat natierlech elo d’Digitalisatioun, den Trans- port, d’Santé an d’Energie viséiert, ass eppes, wat, mengen ech, och mam Zäitgeescht anhiergeet, an dat ass, wou mer am meeschten innovativ Betriber brau- chen.

Fir eis Piraten ass et ganz kloer: Wa mer innovativ Betriber kënnen ënnerstëtzen, da solle mer et maa- chen, an dofir fënnt dëse Projet natierlech och eisen Accord. Ech soen Iech Merci.

Zesummenhang posts

Rezent gouf ugekënnegt, dass ab dem 21ten Dezember d’Gesellschaft China Southern plangt eng Kéier d’Woch mat engem Airbus 350-900-Fliger vun de Stied Guangzhou a