Projet de loi 8167 iwwert d’Finanzéierung, den Ënnerhalt an d’Gestioun vun der Luxembourg Cyber Defence Cloud

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Merci der Madamm Empain fir de gudde schrëft- lechen a mëndleche Rapport. Als digital Partei ass dat heiten natierlech eppes, wat eis ganz gutt gefält. Hautzudaags ginn d’Konflikter oft informatesch ge- fouert an do musse mir eis als Lëtzebuerg gutt opstel- len.

Ech hat och d’Diskussioun ugestouss an der Kommis- sioun, dass, wa mer esou eppes uginn, een och un d’Informatiker muss denken, well dat ass ee vun de Problemer, dass mer hei am Land leider ze wéineg Informatiker hunn. A wa mer der hunn, gi se meesch- tens och nach a privat Entreprisë schaffen, well déi kënnen nun emol e bessere Salaire bezuelen, wéi dat beim Staat de Fall ass. Mir haten déi Diskussioun jo och an der Kommissioun. Dat ass eeben eppes, wat een am A muss behalen, grad wann een esou Proje- ten ugeet, a virun allem, wann een d’Projeten an Zu- kunft nach wëllt ausbauen.

Dat selwecht ass och bei de Satellitten, déi alleguer- ten Informatiker brauchen, fir se kënnen ze be- dreiwen. Dat ass sécherlech eng vun de gréissten Erausfuerderungen. An och mir Piraten sti ganz kloer zur NATO, mee fir eisen NATO-Verflichtungen noze- kommen, musse mer och un d’Informatiker hei am Land denken, well hautzudaags ass dat u sech déi modern Arméi. An do musse mer an der Educatioun ganz kloer eng Schëpp bäileeën, fir dass mer an Zu- kunft net do stinn a keng Informatiker hunn, déi herno kënnen alleguer déi dote Systemer bedreiwen.

A mir wäerten och haut deen dote Projet matstëm- men.

Zesummenhang posts

Fir eng rezent Etude vum European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) goufen Ofwaasseranalysen a Stied a ganz Europa an och ausserhalb
An der Äntwert op meng Fro n°387 huet d’Mobilitéitsministesch informéiert, dass d’CFL am Joer 2035 misste ronn 40% méi Leit astellen, fir d’Ziler vum
Bei engem Nato-Treffen den 3ten Abrëll gouf iwwert d’Schafung vun engem Fong fir d’Ukrain diskutéiert. An dësem Fong sollen 100 Milliarden iwwert déi nächst