Projet de loi 8129, enger Ofän- nerung vum Policegesetz am Kader vun der Koope- ratioun tëschent de Gemengen an der Police

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Merci dem Stéphanie Empain fir dee gudde schrëft- lechen a mëndleche Rapport. Och mir sinn aver- stanen, dass déi Informatioune weiderginn, well et sinn d’Agenten, déi herno um Terrain sinn. An et ass wichteg, dass déi an der Preventioun kënne mathëlle- fen an deementspriechend och an deem Kommitee sinn. Dofir ass dat heiten dee richtege Wee, well et gesäit een et, d’Madamm Bofferding huet et en Dënschdeg gesot, mir haten et virun enger Woch am Gemengerot: Et sinn ëmmer méi Gemengen, déi end- lech d’Reglement ugepasst hunn. An ech ka just roden: Gemengen, maacht virun, well d’Agente brau- chen et um Terrain, d’Police brauch et um Terrain.

Dir hutt de Moyen kritt vun der Chamber, setzt en an de Gemengen ëm, soudass d’Agente kënnen aktiv ginn.

Merci.

Zesummenhang posts

Context: Etat de la nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Datt eng Réi Mesuren nom Logementsdësch der Chamber proposéiert gi sinn. Dës
Context: Etat de la Nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi viregt Regierung sech d’Zil gesat hat, datt bis 2030 solle 50
De Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes LGBTIQ vun 2018 hält fest, dass eng reegelméisseg Evaluatioun vun der Ëmsetzung vum