Projet de loi 8091, enger Ofännerung vum Gesetz iwwert d’Aféiere vun enger Rei Mesuren am Kader vun der Covid-19-Pandemie

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Merci dem Carlo Weber. Also, ech war selwer an deem Fall, dass ech per Videokonferenz an de Ge- mengerot zougeschalt gi sinn, dofir weess ech dat Gesetz ze schätzen. Deemools huet sech just nach eng weider Fro gestallt: Wéi et mat de Kommissiounen ass.

Bei eis war et esou, dass de Schäfferot dunn esou frëndlech war ze soen, ech kéint och per Visio un de Kommissiounen deelhuele vun der Gemeng. Dat ass am Gesetz elo net gereegelt, mee a sech ass et awer flott, wann de Schäfferot de Conseilleren esou wäit entgéintkënnt, dass se och, wéi eeben an der Cham- ber, per Video un enger Kommissioun deelhuele kën- nen. Dofir gi mir och haut eis Zoustëmmung, fir dëst ze verlängeren.

Zesummenhang posts

Rezent gouf ugekënnegt, dass ab dem 21ten Dezember d’Gesellschaft China Southern plangt eng Kéier d’Woch mat engem Airbus 350-900-Fliger vun de Stied Guangzhou a