Projet de loi 8077, eng Ofännerung vum Gesetz iwwert d’Aféierung vun enger Rei Mesuren am Kader vun der Covid-19-Pan- demie

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Merci dem Mars Di Bartolomeo fir dee gudde schrëft- lechen a mëndleche Rapport.

Mir Piraten begréissen déi Lackerungen, déi elo kom- men. An eise Message ass awer och ganz kloer: Mir kënnen nëmmen an där Fräiheet weiderliewen, wann een impfe geet, wann ee sech de Booster siche geet fir de Wanter. A mir sinn och dofir frou, dass de Booster elo opgemaach ginn ass fir jiddereen. A mir kënne just soen: Impfe wierkt! Gitt Iech impfen, da kënne mer weiderhin an der Fräiheet liewen! An zum Projet gi mer och eis Zoustëmmung.

Merci.

Zesummenhang posts

Rezent gouf ugekënnegt, dass ab dem 21ten Dezember d’Gesellschaft China Southern plangt eng Kéier d’Woch mat engem Airbus 350-900-Fliger vun de Stied Guangzhou a