Projet de loi 7828, eng Upas- sung vu verschiddenen Arrête vun der Cour de justice am Kader vun den Allocations familiales

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Merci dem Max Hahn fir dee gudde schrëftlechen a mëndleche Rapport. Och mir wäerten eis Zoustëm- mung ginn zur Reform vum Kannergeld.

Ech muss awer nach ee Punkt ubréngen, ech mengen, Dir hat och schonn dermat gerechent: Wa mer de Congé parental schonn opmaachen, dann hätte mer och – an ech hunn dat jo schonn e puermol ubruecht – am traurege Fall, dass e Kand verstierft, eng Ännerung kënne bewierken, fir de Leit ze hëlle- fen, déi eebe leider an deem Fall sinn.

Mir wäerten trotzdeem haut och déi doten Ännerung matstëmmen, well och déi richteg ass. Mee wa mer schonn um Congé parental geschafft hunn, hätte mer och kënnen dat anert e bësse méi fair gestalten. Merci.

Zesummenhang posts

Rezent gouf ugekënnegt, dass ab dem 21ten Dezember d’Gesellschaft China Southern plangt eng Kéier d’Woch mat engem Airbus 350-900-Fliger vun de Stied Guangzhou a