ACCOUNT

Infrastructure et planification nationale

Fusion de Nordstad 

En principe, les pirates parlent d’où il est logique de fusionner les municipalités en entités plus grandes. Nous voyons également une opportunité incroyable pour le Nordstad dans cette région. Après que les communes d’Ettelbruck, Diekirch, Erpeldange, Schieren, Bettendorf et Colmar-Berg aient manifesté leur intérêt pour ce projet depuis des décennies, on constate aujourd’hui que les prochaines étapes sont bien trop souvent bloquées par des intérêts locaux. 

Nous appelons donc à un référendum dans les communes respectives, afin d’enfin créer de la clarté. Les citoyens doivent décider comment procéder. En cas de volonté de fusion, les efforts de fusion seront alors également accélérés et des moyens supplémentaires seront mis à la disposition de cette nouvelle entité pour développer davantage les infrastructures nécessaires. 

Une meilleure planification et un meilleur contrôle des projets d’infrastructure 

Il y a eu d’énormes problèmes de planification et des erreurs d’exécution sur la Nordstrooss et l’autoroute de la Sarre. Ces exemples montrent qu’il y a un manque de contrôle sur les grands projets d’infrastructure. Les pirates exigent que les bureaux de planification soient tenus responsables de chaque projet si les projets dépassent les budgets ou les échéanciers préliminaires d’un certain pourcentage. Cela devrait conduire les bureaux à faire des estimations plus réalistes sans enjoliver les chiffres. Cela permet de planifier les grands projets avec plus de soin et donc de manière plus réaliste. 

Seulement des prescriptions minimales et des plans de construction 

Un plan d’aménagement doit inclure l’utilisation souhaitée ainsi que la densité d’occupation attendue, mais pas la couleur du toit ou de la porte de garage. Les pirates exigent que les plans de construction, sauf dans les quartiers historiques, ne soient pas surchargés de réglementations, afin que les propriétaires retrouvent plus de libertés qu’ils devraient avoir sur leur terrain. 

 

Activer l’extension du périmètre du bâtiment 

Le Parti Pirate est donc favorable à l’autorisation des périmètres de population et de construction pour toutes les communes. 

Nordstad fusionéieren

D’Pirate schwätze sech prinzipiell do, wou et Sënn mécht, fir d’Fusioun vu Gemengen zu gréisseren Entitéiten aus. Mir gesinn och an der Nordstad eng onheemlech grouss Chance fir dës Regioun. Nodeems d’Gemengen Ettelbréck, Dikrech, Ierpeldeng, Schieren, Bettenduerf a Kolmer-Bierg schonn zënter Joerzéngten hiren Intressi un dësem Projet ausdrécken, stelle mir haut fest, datt an deem Beräich vill ze dacks duerch lokal Interessien déi nächst Schrëtt blockéiert ginn.

Mir plädéieren dofir fir e Referendum an de respektive Gemengen, fir endlech Kloerheet ze schafen. D’Bierger sollen decidéieren, wéi et viru geet. Am Fall vun engem Fusiounswëllen, soll d’Fusiounsbestriewungen dann och méi séier virugoen an dëser neier Entitéit weider Mëttelen zur Verfügung gestallt ginn, fir déi néideg Infrastrukture weider auszebauen.

 

 

Besser Planung a Kontroll bei Infrastrukturprojeten

Souwuel bei der Nordstrooss wéi och bei der Saarautobunn goufen et massiv Planungsproblemer a Feeler bei der Exekutioun. Dës Beispiller weisen, datt et u Kontroll bei groussen Infrastrukturprojete feelt. D’Pirate fuerderen datt bei all Projet d’Planungsbüroe mat an d’Haftung geholl gi wa Projeten déi virleefeg Budgeten oder Zäitpläng ëm e bestëmmte Prozentsaz iwwerschreiden. Dës soll dozou féieren datt d’Büroe méi realistesch Estimatiounen ofginn ouni d’Zuelen ze verschéineren. Doduerch gi grouss Projete méi virsiichteg an domat méi realistesch geplangt.

 

 

Nëmme minimal Virschrëften a Bebauungspläng

An e Bebauungsplang gehéiert déi gewënschte Benotzung sou wéi déi erwaarte Besiedlungsdicht, ma net, wéi eng Faarf den Daach oder eng Garagëpaart soll hunn. D’Pirate fuerderen, datt d’Bebauungspläng, ausser an historesche Quartieren, net mat Virschrëften iwwerlaascht ginn, esou datt d’Proprietären erëm méi Fräiheete kréien, déi se op hirem Terrain sollen hunn.

 

 

Bauperimeter-Erweiderung erméiglechen

D’Piratepartei schwätzt sech dofir aus fir all Gemenge Bevëlkerungs- a Bauperimeter zouzeloossen.