Familljepolitik

Familljepolitik

D’Piratepartei steet fir eng zäitgeméiss Geschlechter- a Familljepolitik. Dëst baséiert um Prinzip vun der fräier Selbstbestëmmung vum perséinleche Liewen. D’Pirate setzen sech dofir an, datt d’Politik der Villfalt vun de Liewensstiler gerecht gëtt. All Mënsch muss sech fräi fir säi gewielte Liewensentworf an déi vun him gewënschte Form vu gläichberechtegten Zesummeliewen entscheede kënnen. D’Zesummeliewe vu Mënschen dierf net op der Ausbeutung vun Eenzelen baséieren. All Form vum Zesummeliewen an der geschlechtlecher, respektiv sexueller Identitéit bzw. Orientéierung muss respektéiert ginn esou wäit se um géigesäitegen Averständnes an dem Respekt vun de betraffene Persoune berout.

 

Eltererecht reforméieren

Ënnert d’Eltererecht falen och Rechter vun Elteren, déi an engem Scheedungsfall sinn. Mir fuerderen, datt der Realitéit endlech Rechnung gedroe gëtt an all Elterendeel, dat sech an d’Erzéiung vum Kand abrénge wëll onofhängeg vum Geschlecht déi selwecht Rechter zougestane kritt. D’Scheedungsrecht muss dofir dohigoend reforméiert ginn. D’Wiel vum Kand mat béiden Elterendeeler a Kontakt ze bleiwe, wann dëst gewënscht ass, muss Prioritéit hunn.

 

 

Status vum Kand

Duerch eng tendenziell bedéngten Opléisung vun den traditionelle Familljemuster, souwéi och duerch dat neit Scheedungsgesetz ginn d‘Kanner ëmmer méi vulnerabel, a brauchen de facto en effiziente Schutz duerch e bannend Matbestëmmungsrecht an der Bestëmmung vun hirer Zukunft. D‘Justiz däerf d‘Kand net weider als „objet“ betruechten, mee d‘Kand muss endlech als „sujet“ de protection unerkannt ginn! D‘Kand huet e Recht drop mat béiden Elteren, souwéi och mat nostoende Familljememberen de Kontakt no enger Scheedung ze erhalen. D‘Kand huet och d‘Recht drop dee Kontakt ze verweigeren.

Uerteeler déi sech explizit GÉINT dem Kand séi Wëlle riichten, stinn am krasse Géigesaz zu deenen elementaarste Mënscherechter an däerfe kéngem Kand duerch e Geriichtsuerteel opgezwonge ginn. Wann d‘Kand en eegenen Affekot brauch, da muss dat iwwert en Elterendeel vum Kand séngem Vertrauen, zesumme mat éengem Psycholog, deen dem Kand säi Vertraue genéisst, ugefrot ginn. Deen Affekot muss dem Kand säi Vertrauen hunn, a muss am Fall vu Vertrauensmëssbrauch onwidderruffleg ersat ginn. E Riichter däerf engem Kand kee vum Geriicht designéierte Kanneraffekot imposéieren. Am Fall vun engem Placement, musse béid Elteren, an/oder dem Kand säin Hausdokter, esou wéi och d‘Kand selwer, an e Psycholog deen dem Kand säi Vertraue genéisst, sech gemeinsam fir des Mossnam ausschwätzen. All Kand muss, am Fall vun enger Enquête oder Ausso bei der Police, enger assistante sociale, virum SCAS oder viru Gericht, vun engem Psychologue vum Kand sengem Vertrauen a vun engem Delegueéierte vun der Mënscherechtskommissioun begleet ginn. Kee Kand däerf eléeng befrot ginn, esou wéi dat aktuell de Fall ass. Op Wonsch vum Kand muss och een oder béid Elterendeel(er) mat un deenen Entrevuen deelhuelen. Dës Bestëmmunge mussen och am Fall vun enger Befroung duerch ee vum Gericht beoptraagten Affekot oder Expert erfëllt sinn.

Éng Persoun déi e Mëssstand oder éng Mësshandlung physescher oder psychescher Natur bei engem Kand feststellt (Haus- oder Schouldokter, Erzéiungsbegleeder, Elteren- oder Familljemember, Frëndes- a Bekanntekrees vum Kand) ënnerleit der Meldeflicht a muss deemno gesetzlech geschützt sinn. Am Fall vu Kierperverletzung oder sexuellen Iwwergrëffer op e Kand ënner 15 Joer, muss sech den Acteur fir dës Strofdot geriichtlech veräntwerten. Dëst ass e Verbriechen an eng Violatioun vum Kand senger Vulnerabilitéit mat schwéiere Konsequenzen an däerf als solches net als Kawaléiersdelikt duergestallt ginn. Et ass an deene Fäll de toute évidence net um Kand nozeweisen, dass et sech géint en Ugrëff op seng Intimsphäre gewiert huet. A Fäll vun uergen a repetitiven Iwwergrëff däerf keng temporel Prescriptioun enger spéiderer Plainte entgéintstoen.

 

 

Adoption simple fir all Famill, Adoption plénière ofschafen

Mir gesinn et als e Grondrecht vu jiddwer Mënsch un, d’Identitéit vu senge biologeschen Elteren ze kennen, wann dës Persoun dëse Choix hëlt. Et steet kengem Mënsch zou, engem aneren d’Méiglechkeet virzëenthalen seng eege Wuerzelen ze entdecken. Aus dësem Grond si mir fir eng Ofschafung vun der Adoption plénière, bei där d’Lienen zu de biologeschen Eltere gekappt ginn.

Donieft muss d’Adoption simple reforméiert an un d’gesellschaftlech Tatsaachen ugepasst ginn. De Wonsch, engem Kand en Doheem ze bidden, an deem et Léift a Virsuerg kritt, sollt an all Fall ënnerstëtzt ginn. Dofir sollen all Erwuessen, déi de Kritäre vun den zoustännege Fachleit no déi dofir néideg d’Fäegkeet besëtzen, d’Méiglechkeet kréien, sëch als Elterekandidat fir eng Adoptiounsprozedur ze bewerben.

 

 

Familljenwunnengen zu gënschtege Präisser

De Staat selwer soll Wunnenge bauen an déi ab 750 € de Mount, bedéngungslos fir eenzel Persounen & Familljen zur Verfügung stëllen. Wunnenge bleiwen am Besetz zum Staat a soumat bleift Valeur erhalen.

 

 

D‘Elteren sollen ee Choix hunn, och wann se wéineg verdéngen! Schaffen, doheem bleiwen oder béides?

De Chèque Service kann fir d’Betreiung nëmme richteg profitéiert gi wann d`Eltere vu geheemegte Betreiungsstrukturen d’Betreiung vun hiren Kanner iwwerhuelen loossen.

Leit déi wéineg Verdéngen hunn déi Méiglechkeet net, ze wielen, op een ganz oder zum Deel doheem bei de Kanner bleift; och wann dat oft vun offizieller Säit behaapt gëtt.

Eltere solle wierklech de Choix hunn wou a wéi hier Kanner betreit ginn. Eng Léisung wier et de Chèque Service zum Deel oder ganz auszebezuelen (jee no Liewensplang) D’Ausbezuelung soll gestaffelt sinn, genau esou ewéi de Chèque Service, dat heescht op d’Basis vum Akommes vun den Elteren. Dëse Betrag kann dann och besteiert ginn, esou wéi den Ëmsaz vun de Betreiungsstrukturen.

Mat dem „borem“ Chèque Service hunn d‘Elteren dann d’Méiglechkeet ganz oder zum Deel doheem ze bleiwen.

D’Elteren an d’Kanner profitéiere vun der Méiglechkeet. Steiere ginn net verluer, well de Chèque Service jo da weiderhin besteiert ass. Betreiungsstrukturen, wéi zum Beispill d’Maison Relais’en platzen haut schonn aus alle Néit, d’Bevëlkerung soll an de nächste Joren nach wuessen, esou dass ëmmer méi Kanner betreit musse ginn; dat heescht bestoend Infrastrukture musse vergréissert ginn, neier musse gebaut ginn.

Ginn méi Kanner doheem an der Famill erzunn a betreit kann dee gespuerte Budget fir zum Beispill Sozialwunnengen oder betreit Wunnen fir eeler Leit benotzt ginn.

D’Liewensqualitéit geet an d’Luucht, de Kanner an de Familljen geet et besser. Eng Verbesserung vir jonk an al!

Eis Kanner sinn eis Zukunft. Loosst eis gutt no eise Kanner kucken

Kannerbetreiung

Crèchen, d‘Maison Relais’en an déi zukünfteg „Mini-Crèches“ sinn oft ganz inflexibel wann Elteren zum Beispill onreegelméisseg Aarbechtszäiten hun an déi meeschtens nëmmen am Forfait ofrechnen an net pro Stonn. Dagesmammen hunn de Virdeel, dass d’Kanner an enger familiärer Ëmgéigend betreit kënnen ginn. An hirem Beruff kënnen se och profitéieren, dass se gläichzäiteg hir eege Kanner betreien an erzéie kënnen.

Leider gëtt den Dagesmamme vum Staat aus d’Liewen onendlech komplizéiert gemaach. Bürokratesch kënnt ëmmer méi op se duer, dat ass also de Géigendeel vun der Regierung hierem Ziel, vun der simplification administrative. Duerch stännegen Ännerungen an zousätzlechen Direktive gëtt den Elteren an den Dagesmammen d’Liewen schwéier gemaach. Selbstänneg Fraen déi mat hirem Beruff ee groussen Deel zu eiser Gesellschaft bäidroe gëtt de Mutt geholl des Tätegkeet auszeüben. Elteren bezuelen Dagesmammen fir dass si sech em hier Kanner këmmeren an net vir administrativ Tätegkeeten auszeüben an Direktiven déi dauerhaft änneren ëmzesetzen.

D’Mini-Crèchen déi elo agefouert solle ginn, leeeën den Dagesmammen nach wieder Steng an de Wee. Sollen d’Kanner an Zukunft alleguerten a staatlech kontrolléierte Crèche betreit ginn an wëll d’Regierung duerch Drock an dat stännegt Änneren vun den Direktive lues a lues d`Dagesmammen vum Maart drängen? Selbstänneg Frae sollen erëm als Salariée schaffen, an hire Statut opginn? Mir soen NEE dozou! D’Elteren solle selwer entscheede kënnen, wéi hir Kanner betreit ginn; an enger Crèche, bei enger Dagesmamm oder Doheem! Vir dass d‘Dagesmammen net vum Maart verdrängt ginn an d‘Elteren weiderhin de Choix behale fuerdere mir kloer a stabil Direktiven, déi net dauerhaft geännert ginn an dass d‘Eltere mat den Dagesmammen einfach an onkomplizéiert zesummeschaffe kënnen.

Reeboufamillen

Mir ënnerstëtzten déi faarweg Diversitéit vum Zesummeliewen a wëllen dofir och um Gebitt vun de sougenannte Reeboufamillen eis fir d’Unerkennung an de Schutz vun de Betraffenen asetzen. Esou zum Beispill plädéieren d’Pirate fir hierarchiefräi Unerkennung vun den diverse Familljekonstellatiounen ouni de Fokus op den biologesche Lien ze leeën.

Mir plädéieren dofir, nom Aussetze vum Projet de loi 6568A, d‘Beméihungen nees opzehuelen, fir beispillsweis Fraekoppelen oder heterosexuelle Koppele via PMA (procréation médicalement assistée) d’Chance ze ginn, fir Kanner kréien ze kënnen.

Am Kontext vun enger Unerkennung vu Reeboufamillen ass et ausserdeem onbedéngt néideg, weider konsequent un der Upassung vun offiziellen Dokumenter, Publikatiounen a Formulaire bei staatlechen a kommunalen Administratiounen ze schaffen, déi aktuell nach ëmmer eng Terminologie vun ënnerschiddlech geschlechtleche Elteren benotzt.

Mir fuerderen doriwwer eraus eng ganzheetlech Analyse vun den ënnerschiddleche Prozedure bei der Filiatiounspolitik an den eventuelle Konsequenzen op d’Ofstamungs- an Ierfschaftsrecht hisiichtlech vu Reeboufamillen.