ACCOUNT

E bësse méi an d’Rampenlicht: eis Ännerungsvirschléi fir méi transparent Gemengen

D’Piraten ganz konstruktiv e puer Ännerungsvirschléi zum Gesetzesprojet 7514 an der Chamber agereecht. An dësem Projet gëtt u verschiddenen Ännerungen vum Gemengegesetz geschafft.

Fir eis Piraten sollte verschidden Aktivitéiten am Gemengerot méi oppen an transparent ginn. Dofir proposéiere mir éischtens eng méi strikt Prozedur fir de Gebrauch vum zouenene Sitzungen (Huis Clos). Da wëlle mir och, dass d’Kommunikatioun vun der Gemeng no baussen all d’Meenungen an enger Gemeng erëmgëtt an net zum gréisstendeels déi vun der Majoritéit. Dofir fuerdere mer méi kloer Reegelen wat de Gebrauch vun Social Media, Zeitungen asw. an der Gemeng ugeet.

Hei ënnendrënner ass sinn Proposen (déck gestrach):

Proposition d’amendement par la Sensibilité politique Piraten quant au Projet de Loi n°7514 portant modification :

*

Version coordonnée de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988

[…]

Art. 21. Les séances du conseil communal sont publiques.

Toutefois, pour des considérations d’ordre public ou à cause d’inconvénients graves, le conseil, à la majorité des deux tiers des membres présents, peut décider, par délibération motivée, que la séance est tenue à huis clos. 

Lorsqu’une séance est tenue à huis clos, alors la Commune doit communiquer sur toutes ses voies de communications habituelles la date à laquelle une séance a été tenue à huis clos, les objets traités pendant le huis clos et le motif qui rend nécessaire le huis clos.

[…]

Art. 25. Les membres du conseil ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions relatives à l’administration de la commune. Il y est répondu par écrit dans le mois ou oralement lors de la première réunion utile du conseil communal, le tout dans la forme et de la manière prévues au règlement d’ordre intérieur. 

En cas de réponse du collège des bourgmestre et échevins par écrit, la question et sa réponse doivent être publiées sur tous les moyens de communication habituels de la Commune.

[…]

*

Verlaf an der Chamber

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Am Aktivitéitsrapport vum Sportsministère vun 2021 ass ze liesen, a wéi engem Montant de Staat déi verschidde Sportorganisatiounen
De Rapport vum Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher wéisst kloer ob, dass et a Punkto Ënnerbréngung vu Geflüchteten nach ganz vill Baustelle ginn. Eng