Pfandbréiwer an erneierbar Energien. Eng Kombinatioun, déi et gläich net méi gëtt?

D’Piraten hunn de Ministere fir Energie & Finanzen eng parlamentaresch Fro iwwert eng bevirstoend EU-Harmoniséierung iwwert gedeckten Scholdverschreiwungen gestalt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Säit der Ännerung vum 22. Juni 2018 vum Gesetz vum 5. Abrëll 1993 kennen zu Lëtzebuerg dem Artikel 12-1 entspriechend net nëmme Prêten, déi duerch Immobilien, mee och solch, déi duerch “immobliliers portants sur des biens générateurs d’énergie renouvelables” beséchert sinn, an den Deckungspool vu Pfandbreiwer (lettres de gages) kommen. D’Europäesch Kommissioun huet allerdéngs schonn am Mäerz 2018 eng Propositioun fir eng Richtlinn vum europäesche Parlament a vum Rot iwwert d’Emissioun vu gedeckte Scholdverschreiwungen (obligations garanties) presentéiert, an der et am Artikel 8 d) heescht, dass gedeckte Scholdverschreiwungen – zu deenen och d’Pfandbréiwer gehéieren – mussen duerch “hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels ou des biens immobiliers commerciaux” garantéiert sinn. D’Thema vun der erneierbarer Energie fënnt an dëser Propositioun domat keng Erwänung.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

  • Sinn d’Häre Ministeren der Meenung, dass déi lëtzebuergesch Gesetzgebung iwwert Pfandbréiwer am Bezuch op d’erneierbar Energië wäert geännert musse gi virum Hannergrond vun enger EU-Harmoniséierung?
  • Gesäit d’Regierung fir, sech op europäeschem Niveau der genannter Direktivspropositioun entgéint ze stellen?
  • Wéi eng Pläng huet d’Regierung fir an Zukunft am Kontext vun den erneierbaren Energien alternativ Finanzinstrumenter ze fërderen, falls eng Finanzéierung vu Krediten iwwert de Pfandbréif opgrond vun enger EU-Direktiv net méi méiglech sollt sinn?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député

Zesummenhang posts

De Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ass zoustänneg fir d’Leit, déi an Untersuchungshaft sinn. Eisen Informatiounen no, si beim Bau vum Uerschterhaff och Büroe fir Untersuchungsriichter
Zënter Jore gëtt doriwwer diskutéiert, fir an der Rue de Linger op der Gemengegrenz tëschent Käerjeng a Péiteng ee gemeinsamen Zenter fir d’Police an