ACCOUNT

Wien mécht wat?

Méi Informatiounen iwwert déi eenzel Parteiorganer fënns du an eiser Satzung.

Kongress

De Landeskongress besteet aus alle Membere vun der Piratepartei a kënnt mindestens ee Mol am Joer zesummen, fir iwwert d’Richtung vun der Partei ze decidéieren. De leschte Kongress war den 2te Juni 2022. De Beriicht dovunner fënns du hei.

Präsidium

Um Landeskongress vum 8te Mee 2021 a vum 2te Juni 2022 gouf den aktuelle Präsidium vun der Piratepartei Lëtzebuerg gewiehlt, deen aus folgende Persoune besteht:

 • Marc Goergen (Koordinator)
 • Rebecca Lau (Spriecherin)
 • Starsky Flor (Spriecher)
 • Gilles Mertz (Tresorier)
 • Sven Clement
 • Camille Liesch
 • Daniel Frères
 • Raymond Remakel
 • Mandy Arendt
 • Charly Muller (Ersatzmember)
 • Marie-Marthe Muller (Ersatzmember)

Parteileedung

D’Parteileedung besteet aus de Memberen vum Parteipräsidium, souwéi

 1. alle gewiehltenen Mandatsdréier vun der Piratepartei Lëtzebuerg (kommunal, national & europäisch),
 2. de vum Landeskongress gewiehltenen Themenbeauftragten,
 3. engem Vertrieder aus all Bezierk,
 4. souwéi engem Vertrieder vun de Jonke Piraten (JONK PIRATEN ASBL).

Hei ass déi aktuell Zesummesetzung vun der Parteileedung:

 •  
 • Marc Goergen
 • Rebecca Lau
 • Starsky Flor
 • Gilles Mertz
 • Sven Clement
 • Camille Liesch
 • Daniel Frères
 • Mandy Arendt
 • Raymond Remakel (Themenopbeoptragten fir Handicap)
 • Gerald Contreras (Themenbeoptragten fir Gläichberechtegung & Integratioun)
 • Emilie Moreira (Themenopbeoptragten fir Kanner)
 • Jo Wampach (Themenopbeoptragten fir IT)
 • Chris Bernard (Themenopbeoptragten fir Ëmwelt)
 • Steven Curfs (Themenopbeoptragten fir Finanzen)
 • Mathis GODEFROID (Themenopbeoptragten fir Jugend)
 • Marie-Marthe MULLER (Themenopbeoptragten fir Aarbecht)
 • Christian Welter ( Jonk Piraten).

D’Sitzunge vun der Parteileedung sinn oppen fir all Member.


Piraten lokal


D’Piratepartei ass a véier Wal-Bezierker agedeelt. An de Bezierker ginn et och nach Sektiounen um Gemengenniveau. 

Hei sinn déi aktuell Bezierkscomitéeën:


Comité Bezierk Norden

 • Raymond Remakel – KoordinatorComité Bezierk Osten

Gëtt den 1/12/2022 nei gewielt.


Comité Bezierk Zentrum

 • Jerry Weyer – KoordinatorComité Bezierk Süden

 • Bruno Da Silva – Koordinator 

Sektiounen

 

D’Sektiounen këmmeren sech ëm d’Lokalpolitik um Gemengenniveau. Aktuell huet d’Piratepartei 6 Gemengeconseilleren an de Gemengen Péiteng, Réimech, Colmar-Bierger a Réiden.

Gemeng Esch/Uelzecht
Uspriechpersoun: Libor Chmelik
 
Gemeng Péiteng 
Gemengeconseilleren: Marc Goergen & Christian Welter

Gemeng Käl/Téiteng
Uspriechpersoun: Ben Lomel
 
Gemeng Réimech
Gemengeconseiller: Daniel Frères
 
Gemeng Colmar-Bierg
Gemengeconseiller : Mandy Arendt
 
Gemeng Réiden/Attert
Gemengeconseilleren: Raymond Remakel & Chalres Welter
 

Stad Lëtzebuerg
Koordinator: Pascal Clement

 

***

Zousätzlech ass d’Piratepartei Lëtzebuerg Member bei den Europäesche Piraten.

Eis onofhängeg Jugendorganisatioun sinn d’Jonk Piraten: Jopis.