Parlamentaresch Fro zu de Strukture fir Demandeurs a Beneficiaires de protection international

Vill Demandeurs a Beneficiaires de protection international mussen an ëffentleche Strukture wunne bleiwen, well et fir si onméiglech as um lëtzebuergesche Wunnengsmaart ee bezuelbare Logement ze fannen.

Am Folgenden fannt der den Text zu eiser Fro:

“A ville Gemenge sinn iwwert déi lescht Joer nei Strukturen opgaange fir Demandeurs a Beneficiaires de protection international (DPI a BPI) en Ënnerdaach ze bidden. Obwuel et all BPI fräisteet sech eng eege Wunneng ze sichen, soubal de Status als unerkannte Flüchtling ausgestallt gouf, musse vill Betraffener an den ëffentleche Strukture bleiwen, well si um lëtzebuergesche Wunnengsmaart kee bezuelbare Logement fannen.


An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

  • Wéi vill DPI a wéi vill BPI hunn – opgeschlësselt no Gemeng a Joer – säit 2015 an esou enger Struktur gewunnt? Wéi vill DPI a wéi vill BPI hunn op den 1. Januar 2019 – opgeschlësselt no Gemeng – an esou enger Struktur gewunnt?
  • Ween ass – opgeschlësselt no Ariichtung – de Gestionnaire vun de jeeweilege Strukturen?
  • No wéi enge Kritäre ginn d’DPI op déi eenzel Strukture verdeelt?
  • Wéi vill Loyer muss en BPI am Duerchschnëtt – opgeschlësselt no Ariichtung – fir seng Ënnerbréngung bezuelen?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député”

Zesummenhang posts

Zu Rodange gëtt de Bau vun engem Jugend- a Familljenhotel geplangt. Dëse Projet stéisst op Widderstand vu Biergerinnen a Bierger aus der Gemeng, well
D’Office Sociaux’en hei am Land leeschten ee wichtegen Déngscht, fir deene Leit, déi et hei am Land finanziell net iwwert Ronne packen, ënnert d’Äerm
An mindestens engem Foyer fir Leit déi op Lëtzebuerg geflücht sinn elo am Wanter Zoustänn, déi esou fir Kanner an och Erwuessener net gutt