Interpellatioun iwwert de Réckgang vun der Attraktivitéit vum Enseignantsberuff

Sven Clement: Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, Inklusioun amplaz Integratioun, Uschloss amplaz Ausschloss, Chancëgläichheet duerch Differenzéierung, individuell Entwécklung duerch innovativ Kompetenzfërderung: Wann et drëms geet, sech Ziler ze setze mat Begrëffer, déi eppes hierginn da ka keen eisem Bildungsministère eppes virmaachen! Nach ni war d’Schoul esou inklusiv, innovativ Read more…

Gesetzesprojet 7812 iwwert d’Bedeelegung vu Lëtzebuerg un enger temporairer Erhéijung vum Kapital vun der Banque africaine de développement

Sven Clement: Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, als Éischt e grousse Merci un de Rapporter André Bauler fir den exzellente mëndlechen a schrëftleche Rapport, deen an deem heite Kontext sécherlech eng Lektür wäert ass, well et kann een et net oft genuch soen: Et geet hei jo ëm Read more…