ACCOUNT

Opdeelung vun de Kommissiounen

Hei den Detail vum Kompromess mat déi Lénk: 

Sven CLEMENT:

Commission des Finances et du Budget

Commission du contrôle de l’exécution budgétaire

Commission de l’Economie et de la Protection des consommateurs

Commission de la Digitalisation, des Médias, des Communications et de l’Espace

Commission des Comptes

Commission du Règlement

Commission de la vérification des pouvoirs

Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (als Observateur)

Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (als Observateur)

Commission de la Culture (als Observateur)

Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (als Observateur)

Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération , de l’Immigration et de l’Asile (als Observateur)

Marc GOERGEN:

Commission de la Justice

Commission de la Fonction publique

Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense

Commission de la Mobilité et des Travaux publics

Commission des Pétitions

Commission de la Famille et de l’Intégration (als Observateur)

Commission de l’Environnement, du Climat, de l’Energie et de l’Aménagement du Territoire (als Observateur)

Commission du Logement (als Observateur)

Folgend Kommissiounen géife mer mat Déi Lénk opdeelen a, wou notéiert, een Observateur stellen:

Commission des Classes moyennes (Sven Clement) et du Tourisme (Marc GOERGEN)

Commission des Affaires intérieures (Marc GOERGEN) et de l’Egalité entre les femmes et les hommes (Déi Lénk, Marc GOERGEN als Observateur)

Commission de la Santé (Déi Lénk plus de Sven Clement als Observateur) et des Sports (Sven Clement)

Commission de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (Déi Lénk, mee de Marc GOERGEN huet den Themeblock Déiereschutz)

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aarbechtssichender, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn, an déi de Statut vun engem Travailleur handicapé hunn, kënnen an
D’Gesetz vum 14te Juli 2015 reglementéiert den Accès zum Beruff vum Psychotherapeut. Et kann een ee Master an der klinescher Psychologie hunn, aner Diplomer
An hirer Äntwert op meng Question parlementaire n°7357 huet d’Ministesch geschriwwen, dass zum deemolegen Zäitpunkt insgesamt 388 Kanner a Jugendlecher duerch d’Geriichtsuerteeler vun deenen