Ofschafe vun ongenotzte Fongen

Context:Projet de loi 7878 – Budget 2022

D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest:

  • D’Cour des Comptes huet an hirem Budgetsavis 2022 folgend Observatioun gemaach: “Vu le nombre croissant de fonds spéciaux et vu les faibles dépenses annuelles de certains fonds, la Cour est d’avis que le bien-fondé de certains fonds spéciaux doit être revu et que le nombre de fonds spéciaux doit être réduit en inscrivant les dépenses dans un article budgétaire du budget de l’Etat. Ceci concerne notamment le Fonds de la pêche, le Fonds des eaux frontalières, le Fonds spécial d’indemnisation des dégâts causés par le gibier, le Fonds social culturel et le Fonds d’assainissement en matière de surendettement.”

Aus dësem Grond invitéiert d’Chamber vun den Deputéierten d’Regierung:

  1. Der Observatioun vun der Cour Rechnung ze droen an déi uewe genannte Fongen ofzeschafen.

Zesummenhang posts

Präsent vum Präsidium waren : Gilles, Marc, Sven, Mandy, Camille, Starsky, Raymond.  Debut 9h00, Schluss 15h00 Walanalyse 2023 (Huis Clos)  D’Parteileedung huet aus strategesche Grënn
De Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ass zoustänneg fir d’Leit, déi an Untersuchungshaft sinn. Eisen Informatiounen no, si beim Bau vum Uerschterhaff och Büroe fir Untersuchungsriichter