Jugend-a Familljenhotel zu Rodange am Dhoil

Zu Rodange gëtt de Bau vun engem Jugend- a Familljenhotel geplangt. Dëse Projet stéisst op Widderstand vu Biergerinnen a Bierger aus der Gemeng, well een hei no vun engem Natura2000-Gebitt wäert eng gréisser Fläch versigelen, op Käschte vun der Natur. D’Leit vun de Biergerinitiativen Doihl a Kordall proposéieren zwee alternativ Terrainen, wou esou ee Projet drop kéint gebaut kéint ginn, dorënner den Terrain vun der aler Trax (Kadasternummer 1419/6439 an déi ëmleiend Parzellen), wou ronn 3 Hektar kéinte fir esou een Hotel genotzt ginn a wou de Staat Proprietär ass. Dës Weidere sinn dës Terrainen am Flächennotzungsplang (PAG) vun der Gemeng als bebaubar Terraine klasséiert.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

 1. Wéi ee Ministère ass zoustänneg fir d’Kadasterparzellen 1419/6436, 1419/6437, 1419/6438, 1419/6439 a 1419/6440?

 2. Wat plangt de Staat mat dësen Terrainen ze maachen?
  • Falls ee Projet do ass, wou ass dësen drun a bis wéini soll e fäerdeg gestallt ginn?
  • Falls nach kee Projet do ass: op wat gëtt gewaart?

 3. Sinn d’Terraine kontaminéiert a missten se am Fall vun enger Bebauung sanéiert ginn? 

 4. Wéi steet et ëm d’Stabilitéit vun den Terraine fir de Bau vu gréissere Strukturen?

 5. Gesinn d’Ministere Punkten, déi géint de Bau vun engem Hotel op dëser Plaz géife schwätzen?

 6. Wäerten déi zoustänneg Ministèren d’Gespréich mat de Bedeelegte sichen, fir ee Projet op dësem Site ze realiséieren?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 7489

Weider QP zum Thema

Den Ëmweltministère huet den 13te Juli 2022 op Basis vum Naturschutzgesetz eng Autorisatioun ginn, déi de Bau vun engem Familljenhotel am Dhoil zu Rodange erlaabt. Den Accord gouf ginn, no der Analyse vu folgenden Dokumenter an nom Avis vum Fierschter op der Plaz:

 • Fauna-Flora-Habitat (FFH) – Verträglichkeitsprüfung für die Natura-2000-Zone LU0001028 Differdange Est-Prenzebierg/Anciennes mines et carrières vum Juli 2009 (Etüd Zeyen & Baumann);
 • FFH-Prüfung Fledermäuse zum geplanten Bau eines Familienhotels in der Gemeinde Petingen aus dem Joer 2010 (Etüd Gessner);
 • aktualiséiert Nott “Stellungnahme zur Einschätzungder artenschutzrechtlichen Betroffenheit von Fledermäusen” vum 15ten Oktober 2020 (Etüd Gessner).

D’Autorisatioun vun der Ministesch gesäit 2 Kompensatiounsmoossname vir: d’Opstelle vun enger eenheemescher Heck laanscht den Hotel souwéi d’Opmaache vun engem weidere Minièrestollen. Et gi vu Säite vun zwou Biergeriniativen awer Zweiwel, ob dës Moossnamen duer ginn, fir d’Déierewelt net ze beanträchtegen.

An deem Zesummenhang hu mir der Ëmweltministesch dës Froe gestallt:

 1. Nom Naturschutzgesetz souwéi der eruopäescher FFH-Direktiv mussen Déieren, déi bedroht sinn, speziell geschützt ginn. An den Etüden vun 2009, 2010 an 2020, op déi sech d’Autorisatioun baséiert, ass kee Wuert iwwert déi Déierenaarten ze fannen, déi an der Annexe 4 vun der Direktiv stinn. Wat ass de Grond heifir?
 2. Ass d’Ministesch der Meenung, dass d’Methodik vun den Etüde vun 2009, 2010 an 2020 d’Krittäre vum “Leitfaden zur Berechnungsmethodik” vum Ökopunkte-System vum 19ten Abrëll 2019 erfëllt?
  Gouf de Punkt 2.3. “Faunistische Erhebung” bei den Etüden vun 2009 an 2010 no de Krittäre vun 2019 duerchgefouert?
 3. Kann d’Ministesch garantéieren, dass d’Opstelle vun enger eenheemescher Heck duergeet, fir déi gefäerdet Fliedermauspopulatioune ze schützen? Kann d’Ministech ausschléissen, dass soumadder de Bau vum Hotel een Impakt op d’Ëmwelt an d’Déieren wäert hunn?
 4. Ass d’Ministesch der Meenung, dass déi zweet Kompensatiounsmoossnam, d’Ëffnung vun engem weidere Stollen, d’Fliedermais wäert zousätzlech schützen, wann ee weess, dass schonn 3 Stollen op sinn an d’Stollen ënnertenee souwisou scho verbonne waren? 
  Oder ass dës Moossnahm éischter als eng kleng, marginal Kompensatioun ze gesinn?
 5. Wéi gouf der grousser Hufeisennues bei dëser Autorisatioun Rechnung gedroen, wëssend, dass dës Fliedermaus déif flitt (d’Hufeisennues flitt an dësem Fall net méi héich, wéi d’Héischt vum Hotel)?
 6. Eng Schutzzon muss kënnen ootmen a brauch eng Pufferzon. Aktuell funktionéiert den Terrain, wou den Hotel soll drop kommen, als Pufferzon, eng sougenannten ECOTON-Zon, tëschent dem Bësch an dem “milieu ouvert”. Mam neien Hotel gëtt déi Pufferzon elo méi kleng. Wäert dës Pufferzon nom Bau vum Hotel nach eng ECOTON-Zone bleiwen? 
 7. Ass d’Ministesch der Meenung, dass d’Etüden, op deenen d’Autorisatioun getraff gouf, no den heitege wëssenschaftlechen Erkenntnisser nach aktuell ass?
 8. Gouf bei der Autorisatioun just den Impakt vum Hotel gekuckt oder och dee vun der Bebauung vum  beileienden Terrain, wou spéider ee Wellness-Resort soll drop stoe kommen, deen am Konzept vum Hotel opgefouert gouf?
 9. Géif d’Autorisatioun, déi am Juli 2022 accordéiert gouf, no de Krittäre vum neien “Plan National concernant la Protection de la Nature (PNPN3)” nach eng Kéier esou aus ausgestallt ginn? 
 10. D’Liichtverschmotzung ass a kenger vun de viregen Etüden een Thema, gëtt awer als eng Prioritéit am PNPN3 opgefouert. Firwat goufen an der Autorisatioun keng Moossname géint d’Liichtverschmotzung getraff, wéi zum Beispill, dass op déieren- an insektefrëndlech Luuchten (Amberlights) gesat gëtt oder d’Beliichtung op verschiddene Säite vum Hotel reduzéiert muss ginn?

Fro Nummer 7758

Verlaf an der Chamber

Mir hunn der CSV-DP-Regierung den 8ten Dezemebr 2023 eng weider Fro zum Hotel gestallt:

A menge virëge parlamentaresche Froen n°7489 & 7758 hate mir eng Rëtsch Bedenken opgeworf, déi och vu Säiten vu lokale Biergerninitiativen opgefouert goufen, notamment dass d’Etüd iwwert den Ëmweltimpakt eng Rëtsch Punkten net berécksiichtegt.

 1. Ass den neien Ëmweltminister der Meenung, dass den Dossier fir de Bau vum Hotel komplett genuch war an huet hie keng weider Bedenken zu dësem Projet a sengem Impakt op d’Fauna a Flora?
 2. Wäert den neien Ëmweltminister eng nei Ëmweltimpaktetüd ausstellen? 

Fro Nummer 92

Verlaf an der Chamber

Zesummenhang posts

Fir eng rezent Etude vum European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) goufen Ofwaasseranalysen a Stied a ganz Europa an och ausserhalb
An der Äntwert op meng Fro n°387 huet d’Mobilitéitsministesch informéiert, dass d’CFL am Joer 2035 misste ronn 40% méi Leit astellen, fir d’Ziler vum
Bei engem Nato-Treffen den 3ten Abrëll gouf iwwert d’Schafung vun engem Fong fir d’Ukrain diskutéiert. An dësem Fong sollen 100 Milliarden iwwert déi nächst