IT-Material an de Schoulen

Published by Christian Welter on

sou wéi den Artikel 25 vum Gemengegesetz et virgesäit, wëll ech dem Schäfferot a

Buergermeeschter eng Fro stellen.

Verschidden Enseignanten zu Rodange hunn eis kontaktéiert, well si aktuell IT-technesch net

gutt ausgerëscht sinn. Effektiv krut d’Léierpersonal, eisen Informatiounen no, versprach, datt

se fir hier Klassen Laptoppen a Tablettë géife kréien.

An deem Zesummenhang wëll ech dem Schäfferot a Buergermeeschter dës Froe stellen:

1. Wéi vill Tabletten huet all eenzel Primärschoul hei an der Gemeng zur Verfügung?

2. Wéi vill Laptoppen huet all eenzel Primärschoul hei an der Gemeng zur Verfügung?

3. Wäert de Schäfferot dem Léierpersonal an Zukunft méi IT-Material zur Verfügung stellen? Falls jo,wéi eng Geräter an a wéi enge Quantitéiten?


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.