Interpellation de M. Fernand Kartheiser au sujet des défis de la Police grand-ducale

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Fir d’éischt emol deene merci, déi all Dag am Asaz si fir eis Bierger. E grousse Merci un all eis Polizisten a Polizistinnen hei am Land! Ouni Police: kee Rechts- staat. Ouni Police: keng Uerdnung. Wa keen do ass, deen d’Reegele kontrolléiert, dann hält zum Schluss och kee sech méi un déi Reegelen an da wier d’Ver- trauen an eise Staat futsch.

D’Police ass en essenzielle Beruff, ouni deen eis Ge- sellschaft net ka funktionéieren. Dofir ass et esou wichteg, dass d’Police an de beschtméigleche Bedin- gunge schaffe kann an d’Politick hir dat och erméig- lecht. Well d’Polizistinnen an d’Poliziste setze sech all Dag engem Risiko aus fir d’Sécherheet vun eisem Land, an dat verdéngt eise Respekt!

Dat heiten den Owend ass eng gutt Diskussioun, well sech och kloer Ënnerscheeder ervirhiewen, wéi déi eenzel Parteie wëllen, dass d’Police funktionéiert. An do gëtt et riseg Ënnerscheeder tëscht de Parteien, souwuel an der Regierung wéi och an der Opposi- tioun.

Ech erënnere mech nach gutt un d’Allianz vun der CSV/ DP, wéi ech deemools – dat war nach am Cercel – eng Aktualitéitsstonn ugefrot hat zu de Sécherheetsfirmen am ëffentleche Raum. Mir Piraten sinn a bleiwe kloer géint esou Sécherheetsfirmen am ëffentleche Raum. An esou Sécherheetsfirme si quasi eng privat Police, an déi Ausso baséieren ech op de Rapporten, déi dee- mools virloungen. Wien op esou Sécherheetsfirme setzt, op eng privat Police, seet dach am selwechte Saz, dass e kee Vertraue méi an eis Police huet.

(Interruption)

Esou Firmen aus der ëffentlecher Hand ze bezuelen, dréit net derzou bäi, dass d’Vertrauen an eis Police gestäerkt gëtt. Iwwregens: déi Pressekonferenze vun

der CSV och net, wou een en düstert Bild moolt, quasi de Policebeamten eng schlecht Nott ausstellt.

Kloer ziilt Dir ëmmer op de Minister, deen och eng schlecht Aarbecht gemaach huet, do sinn ech mat Iech averstanen, mee et bleift och bei de Virwërf ëmmer e fade Bäigeschmaach bei de Beamtinnen a Beam- ten um Terrain. Wéi denkt Dir, fillt ee sech als Polizist, wann eng CSV am Public seet, et misst een erëm eng nei Police schafen, eng kommunal? A wéi mer zënter den Owend wëssen, ass dat och eng DP-Positioun. Fir dass also elo een – bildlech ausgedréckt – „Lokalfürst“, deen elo Sécherheetsfirmen notzt, da kann eng eege kommunal Police hunn? Mir Piraten halen dat ganz kloer fir de falsche Wee.

Wou huelt Der d’Leit hier? Wou wëllt Der déi ganz Struktur opbauen – also d’DP/CSV, déi nei Allianz – fir eng lokal Police? Mir hunn elo schonn net genuch Beamten, …

Une voix | Eng Allianz mam Bierger.
M. Marc Goergen (Piraten) | … net genuch Struktur.

Une deuxième voix | Méi no beim Bierger wéi d’Pi- raten.

Une troisième voix | No beim Bierger.

M. Marc Goergen (Piraten) | Wësst Der …

M. Sven Clement (Piraten) | Minibar, no bei Dir.

(Interruptions)

M. Marc Goergen (Piraten) | Jo. Et gouf haut schonn … Mir Piraten sti fir eng gutt national Police an a géint eng kommunal Police, wat just de Retour zum ale System wär, ouni déi aktuell Problemer ze behiewen.

Et goufen haut scho verschidde Problemer ugeschwat. Net alleguer deelen eis politesch Astellung, am Géi- gendeel: Bei der Police ginn d’Meenungen hei am Haus wuel auserneen. Och wann d’Rieden alt kléngen, wéi wann ee sech op Punkten eens wär, dann hapert et awer an der Ëmsetzung, wou d’Meenungen dann net méi beienee passen.

Ech verstinn och, dass eng gréng Partei eng ganz aner Siicht op d’Police huet wéi eng DP oder CSV. Do- fir war ech och iwwerrascht, wéi déi gréng 2018 de Policeminister zougesprach kruten.

Ech wëll och net just en negative Bilan zéien, mee et ass awer e Gefill vu mir an och e Feedback, deen ech oft um Terrain kréien, dass et der Police esou vir- kënnt, wéi wann déi politesch Réckendeckung grad vum Minister géif feele fir hir Aarbecht am Alldag. An domat mengen ech och déi Aussoen hei an der Chamber – huele mir d’Riede géint eis Police vum ADR zu de Policeasätz ronderëm déi Krawall-Corona- Demonstratiounen.

M. Fernand Kartheiser (ADR), interpellateur | Et ass net géint d’Police, et ass géint d’Regierung!

M. Marc Goergen (Piraten) | Dir hutt Iech deemools ganz kloer och géint d’Police positionéiert.

M. Fernand Kartheiser (ADR), interpellateur | Nee. Nee, nee.

M. Mars Di Bartolomeo, Président de séance | Hei, wannechgelift!

M. Marc Goergen (Piraten) | A, Här Kartheiser, lauschtert Är Ried nach eng Kéier no.

M. Mars Di Bartolomeo, Président de séance | Wannechgelift!

M. Sven Clement (Piraten) | Mir kënne jo gären nach eng Kéier nolauschteren.

M. Marc Goergen (Piraten) | Oder, wat mir nach am Gedächtnis bliwwen ass, déi onglécklech Ausso vun

der CSV, wéi e jonke Beamten Déngscht hat, wéi déi éischt Demonstratioun ausgeaart war an hei op der Tribün dem jonke Beamte seng Erfarung hannerfrot gouf. Ech hoffen, dat war just en Ausrutscher an net esou gemengt. Mee et sinn esou Rieden, Interviews a Momenter, déi och zu Frust féiere bei der Police. Wa si sech bei hirer Aarbecht net dem politesche Support sécher kënne sinn.

Zréck zur Regierung, ugefaange mat éischte grousse Problemer: dem Personalmangel bei der Police. An do kann ech net soen, et war den aktuelle Minister, well dee peekt et un a stellt nei Leit an, mee déi Mi- nistere virdrun. An d’Regierung Bettel ass elo ge- schwënn zéng Joer am Amt, et ass also net just, fir d’Schold op d’CSV vu virdrun ze drécken, nee, och dës Regierung hätt misse méi fréi ufänke mat méi Perso- nal.

(Interruption)

An de leschten zéng Joer sinn 120.000 Persounen an eist Land bäikomm. D’Bevëlkerung ass ëm ronn 20 % gewuess. Ma wa méi Leit an d’Land kommen an et wëll een d’Liewensqualitéit gläich halen, dann ass et logesch, dass och d’Servicer un d’Infrastruktur mussen ugepasst ginn, dass ee genuch Leit fir d’Sécherheet astellt. Bei der Police ass dat awer net geschitt. Mir hu bei der Police e Personalmangel, géint deen elo rezent vill ze spéit politesch reagéiert ginn ass.

Et muss een an der aktueller Situatioun och higoen an de Problem uschwätze vun der Aufgabeverdeelung. Et existéieren nämlech Aufgaben, déi d’Polizisten um Terrain perfekt kéinten ofginn, fir sech op déi wichteg Aarbecht, fir sech op hir Missioun ze konzentréieren.

Fir d’administrativ Aufgabe muss een op Digitaliséie- rung setzen. Mir waren de Policefichier kucken, ba- séiert op meng Ufro deemools. Wat mer do gesinn hu vun informatesche Programmer … D’Geschwin- degkeet war a sech just ee groussaartege Problem. Dorop hunn ech eng Demande gemaach fir eng Kom- missioun, an där mir iwwer Problemer diskutéieren. Bis elo, wéi ech vum Terrain héieren, ass awer nach net vill ëmgesat ginn zum Theema IT.

Hautzudaags misst et méiglech sinn, dass all Unitéit e Laptop oder en Tablet huet. Dat, zesumme mat engem Déngschthandy fir Fotoen, misst duergoen, fir esou direkt de Bericht op der Plaz schreiwen ze kën- nen.

Och d’Bodycams sinn eng Méiglechkeet, déi dem Po- lizist, dem Affer an dem Schëllegen a ville Fäll kéinten hëllefen, Fäll méi schnell ze léisen. Mee d’Bodycams sinn och e gutt Beispill, wéi lues de Minister ass. Elo schwätze mir scho ronn véier Joer vun de Bodycams, an haut si se nach ëmmer net ëmgesat.

Nieft dem Material mussen awer och verschidde Pro- zedure méi schlank gemaach ginn. Ech wéilt dofir eng nei Demande lancéieren, dass de Minister, d’Gewerk- schafte vun allen Eebenen an d’Direktioun vun der Police eng Kéier zesummen an eis Chamberskommis- sioun géife kommen, fir dass mer zesumme kucken, wéi eng Gesetzer misste geännert ginn, wat si u Bud- get brauchen, fir dës Prozedure méi schlank ze maa- chen, fir e bessere legale Kader ze schafen.

(M. Fernand Etgen reprend la présidence.)

Ech hoffen, dass de Minister sech dann och mat de Gewerkschafte verdroe wäert, well ech hunn nach ëmmer net vergiess, wéi de Minister hei an enger Aktualitéitsstonn dem President vun der gréisster Gewerkschaft einfach emol esou ënnerstallt huet, eng Positioun anzehuelen, well deen anscheinend op enger CSV-Lëscht wär. Dat ass en ontragbaart Behuele vun engem Minister, deen och net de Cou- rage huet, sech ze entschëllege fir esou eng falsch

mardi 7 mars 2023 12 | 51 Ënnerstellung, déi just een d’Zil hat: eng Gewerk-

schaft ze schwächen.

An anere Länner hätt e Minister misse fir esou eng falsch Attack d’Blat botzen.

(Interruption)

Här President, ech kommen nach zu engem weidere Problem, deen haut och schonn ugeschwat ginn ass, dat sinn d’Karriäre bei der Police. Am Laf vun de leschte Jore si mer vun de Polizisten op vill Ongerech- tegkeeten opmierksam gemaach ginn, déi an eisen Ae musse verbessert ginn. Mir Piraten stinn Honnert Prozent hannendrun, dass e Polizist e gudde Loun fir säin Déngscht soll kréien. Eeben: Ouni Police, kee Rechtsstaat.

Dofir ass et awer och wichteg, dass d’Karriäre bei der Police fair opgebaut sinn an transparent a ver- ständlech fir jidderee sinn. An do hapert et. Queesch duerch d’Gehaltstabell gëtt et Ongerechtegkeeten, déi d’Leit net novollzéie kënnen, an dofir misst déi reforméiert ginn.

Dass de Polizist net motivéiert ass, wann e sech on- gerecht behandelt fillt, läit op der Hand. Dofir ass et fir eis Piraten kloer, dass een d’Karriäre bei der Police elo muss iwwerschaffen. De Prinzipp muss sinn: déi gläich Pai fir déi gläich Leeschtung, gläich Diplomer a gläich Beruffserfarung. Dorobber muss et erauslafen!

Et muss engem Polizist méiglech sinn, am Laf vu senger Karriär d’Ausbildung ze maachen, an dofir an eng méi héich Karriär ze kommen. Gläichzäiteg mussen d’Anciennetéite vum Polizist bäibehale ginn an engem Wiessel an der Karriär. Dat ass aktuell bei der Voie express leider net de Fall. Sou.

Zu der Ufro vun der ADR fir dës Diskussioun haut. Ech muss jo scho soen, dass déi fir mech iwwerraschend koum. Ech erënnere mech nach gutt drun, wéi on- solidaresch d’ADR mat eiser Police war wärend de Coronademonstratiounen, wéi déi Partei hei am Haus géint d’Police geschwat huet.

Plusieurs voix | Très bien!
M. Marc Goergen (Piraten) | Elo, virun de Walen,

dréit Dir Iech erëm, ech schwätzen Iech dat Recht och net of, et ass awer interessant, béid Säiten ze gesi vun Äre Rieden.

Eis Police brauch d’Politick hannert sech. Eis Police brauch nei Gesetzer, neit Material, fir fit ze si fir déi aktuell Erausfuerderungen. Mir Piraten ginn déi Léi- sungen zesumme mat der Police un. Mir stinn op hi- rer Säit fir d’Verännerungen an den nächste Joren, fir hire Beruff besser opzestellen.

Merci.

Zesummenhang posts

De Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ass zoustänneg fir d’Leit, déi an Untersuchungshaft sinn. Eisen Informatiounen no, si beim Bau vum Uerschterhaff och Büroe fir Untersuchungsriichter
Zënter Jore gëtt doriwwer diskutéiert, fir an der Rue de Linger op der Gemengegrenz tëschent Käerjeng a Péiteng ee gemeinsamen Zenter fir d’Police an