ACCOUNT

Internetverbindung an de Fleegestrukturen

Duerch d’Coronakris ass d’Digitaliséierung och a villen Alters- a Fleegeheimer ukomm. Doduerch, datt keng oder nëmme limitéiert Visitte vun der Famill oder Frënn méiglech waren, sinn eng ganz Rëtsch Haiser op de Wee vu Videokonferenze gaangen, fir et den eelere Leit trotz den Ëmstänn ze erlaben, mat de Leit, déi hinnen nostinn a Kontakt ze bleiwen. Eng Internet, voire W-LAN Connectioun gëtt deemno och an Alters- a Fleegeheemer ëmmer méi wichteg.
Zum aktuellen Zäitpunkt ass och dovun auszegoen, datt d’Sécherheetsmesuren am Kontext vum Coronavirus an den Alters- a Fleegestrukture méi laang wäerte bäibehale ginn, wéi op anere Plazen. Videokonferenze sinn ee Mëttel, fir ze verhënneren, datt déi eeler Leit mussen an der kompletter Isolatioun bleiwen. Dofir ass een Internetuschloss essentiell.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Madamm Ministesch, wéi vill Altersheemer bidden hire Bewunner/innen aktuell eng W-LAN-Verbindung un ?

  2. Gedenkt d‘Madamm Ministesch an Zukunft den Heemer, déi hire Bewunner wëllen eng Internetconnectioun zur Verfügung stellen, finanziell ënnert d‘Äerm ze gräifen?

  3. Ginn aktuell well Formatioune fir d‘Bewunner/innen an d‘Personal vun Alters- a Fleegeheemer ugebueden, fir dës modern Technik méi accessibel a verständlech ze maachen?

  4. Madamm Ministesch, gehéiert eng Internetconnectioun aktuell zum Grondequipement vun engem Alters- oder Fleegeheem? Wa net firwat net?

Zesummenhang posts

Context: Projet de loi 8087 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: datt et eng Fro vun Dignitéit fir déi Betraffen ass eng eegen Toilette
An der Äntwert op meng Fro n°4733 hat d’Familljeministesch mech informéiert, dass Stand August 2021, 271 Logementer an Alters- a Fleegeheemer keng eege Toilette