Hondssteier

D’Hondsgesetz vum 9te Mee 2008 gesäit vir, dass all Gemeng eng Hondsteier vu mindestens 10 Euro muss froen (Artikel 6 vum Gesetz).

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Wéi héich war d’Hondssteier deen eenzele Gemengen am Joer 2022?

  2. Wéi vill Recetten hunn déi eenzel Gemengen 2022 mat der Hondsteier ageholl?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 7740

Zesummenhang posts

Context: Interpellation n°3075: Perspectives de développement de l’économie luxembourgeoise D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi europäesch Zentralbank huet bannent engem Joer de Leetzëns
Dem Busverkéier kënnt eng Schlësselroll beim ëffentlechen Transport an eisem Land zou. Heibäi däerfe mir net nëmmen u Fuerpläng, u Bus-Couloiren an un d’Fuermaterial