Hondssteier

D’Hondsgesetz vum 9te Mee 2008 gesäit vir, dass all Gemeng eng Hondsteier vu mindestens 10 Euro muss froen (Artikel 6 vum Gesetz).

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Wéi héich war d’Hondssteier deen eenzele Gemengen am Joer 2022?

  2. Wéi vill Recetten hunn déi eenzel Gemengen 2022 mat der Hondsteier ageholl?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 7740

Zesummenhang posts

Am Juli 2023 hat ech dem Minister e puer Froen zum Subside de Qualité+ an dem Règlement grand-ducal vum 23ten Dezember 2016 gestallt (Fro
Deutsche Versioun weiter unten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit mat Iddie fir nei Gesetzer.